<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Vài nét v? m?ng Trung Hoa

   M?ng Trung Hoa (www.china.com) thành l?p vào tháng 5/1999, là m?t trong nh?ng c?ng th?ng tin ?i?n t? thành l?p s?m nh?t ? Trung Qu?c. Qua n?m phát tri?n và tích l?y, m?ng Trung Hoa ?? tr? thành m?t trong nh?ng m?t b?ng qu?ng bá m?ng In-t?-nét có giá tr? nh?t và ph??ng ti?n truy?n th?ng m?ng In-t?-nét có t?m ?nh h??ng nh?t ? Trung Qu?c. Hi?n nay, m?ng Trung Hoa có hàng ch?c tri?u c? dan m?ng trung thành, c? dan m?ng ch? y?u là nam gi?i có h?c v?n cao, thu nh?p cao, ch?c v? cao, chi?m 82% t?ng s? c? dan m?ng Trung Hoa.

   M?ng Trung Hoa g?m 3 ban: Ban V? tuy?n, Ban Trò ch?i và Ban Xe h?i, 3 ban này d?a vào m?ng Trung Hoa, cung c?p d?ch v? tr?c ti?p cho c? dan m?ng trong l?nh v?c c?a mình.

   Là ph??ng ti?n truy?n th?ng m?ng In-t?-nét t?ng h?p, m?ng Trung Hoa có trang web quan s?, có l??ng truy c?p l?n nh?t, ngoài ra còn có g?n 20 trang web nh?: th?i s?, tài chính-kinh t?, vui ch?i-gi?i trí, th? thao, c?ng ngh?, du l?ch, v.v. hàng ngày, cung c?p c?p nh?t th?ng tin và d?ch v? m?i nh?t toàn di?n nh?t cho c? dan m?ng toàn c?u.

   M?ng Trung Hoa có t?m ?nh h??ng x? h?i và ngành ngh? r?ng kh?p, m?t lo?t ho?t ??ng do m?ng Trung Hoa t? ch?c ?? tr? thành s? ki?n tiêu chí trong ngành nh?: Ban Xe h?i m?ng Trung Hoa ?? t? ch?c thành c?ng 6 l?n “Cu?c thi thi?t k? xe h?i Trung Qu?c”, 6 n?m li?n t? ch?c “Th?m dò tín nhi?m tiêu th? th? tr??ng xe h?i Trung Qu?c”, các ho?t ??ng ?ó ??u tr? thành ngày h?i quan tr?ng hàng n?m c?a ngành xe h?i. Ban Trò ch?i m?ng Trung Hoa ?? 6 n?m li?n t? ch?c “Di?n ?àn c?p cao trò ch?i trên m?ng Trung Qu?c” và “Ho?t ??ng bình ch?n trò ch?i xu?t s?c trên m?ng”, r?t có ti?ng t?m trong gi?i trò ch?i Trung Qu?c. Nh?t là n?m 2013, ban này ?? cùng ?y ban C?ng nghi?p trò ch?i Trung Qu?c, Chính quy?n qu?n Nam H?, thành ph? Gia H?ng, Trung Qu?c ph?i h?p t? ch?c Di?n ?àn c?p cao l?n th? 6, thu hút g?n 1000 chuyên gia gi?i trò ch?i và ph??ng ti?n truy?n th?ng Trung Qu?c tham gia, là ngày h?i chu?i ngành ngh? ??y ?? nh?t. Trang web c?ng ??ng m?ng Trung Hoa ???c coi là trang web ti?ng Hoa l?n nh?t toàn c?u, ???c T? ch?c Tài chính ti?n t? Qu?c t? trao gi?i “Ph??ng ti?n truy?n th?ng có giá tr? ??u t? nh?t”, trang web xe h?i m?ng Trung Hoa là trang web duy nh?t 3 n?m li?n ?o?t gi?i “Trang web th??ng hi?u m?ng In-t?-nét Trung Qu?c” trong gi?i truy?n th?ng m?ng In-t?-nét.

   M?ng Trung Hoa có nhi?u nét ??c s?c v? ??a tin th? thao và ti?p th? th? thao: Là ??i tác h?p tác m?ng In-t?-nét duy nh?t c?a ??i h?i Th? thao toàn qu?c Trung Qu?c l?n th? 10, ??i tác h?p tác m?ng In-t?-nét duy nh?t c?a ??i h?i Th? thao mùa ??ng chau á l?n th? 6, tháng 5/2010, m?ng Trung Hoa ?? ky th?a thu?n v?i Ban t? ch?c ??i h?i Th? thao b?i bi?n chau á l?n th? 3, tr? thành ??i tác h?p tác m?ng In-t?-nét duy nh?t c?a ??i h?i Th? thao b?i bi?n chau á H?i D??ng n?m 2012. ??i h?i Th? thao b?i bi?n chau á và á V?n h?i là 2 trong 5 ??i h?i th? thao c?a chau á.

   M?ng Trung Hoa có ê-kíp qu?ng cáo trên m?ng hàng ??u Trung Qu?c, ???c khách hàng ?ánh giá cao b?i d?ch v? qu?ng bá trên m?ng ch?t l??ng cao và cá tính, r?t có ti?ng t?m trong ngành qu?ng cáo.

   C? ??ng c?a m?ng Trung Hoa là C?ng ty TNHH Truy?n th?ng hoàn c?u Qu?c Qu?ng (g?i t?t là GMG), là m?t b?ng kinh doanh duy nh?t toàn b? tài nguyên mang tính kinh doanh trong c?ng nghi?p truy?n th?ng và v?n hóa c?a ?ài Phát thanh Qu?c t? Trung Qu?c (CRI) và ?ài Phát thanh Truy?n hình m?ng In-t?-nét Qu?c t? Trung Qu?c (CIBN), ??m nhi?m tr?ng trách thúc ??y CRI xay d?ng t?p ?oàn truy?n th?ng hi?n ??i, t?ng h?p, ki?u m?i và qu?c t? hóa. GMG khánh thành vào ngày 18/1/2011,? v?i t?n ch? “Xay d?ng m?t b?ng c?ng nghi?p v?n hóa, xay d?ng truy?n th?ng xuyên qu?c gia ki?u m?i”, d?a vào CRI và các nghi?p v? ?a ph??ng ti?n c?a CRI g?m phát thanh, truy?n hình, xu?t b?n, trang web và ph??ng ti?n truy?n th?ng m?i, v.v. c?ng nh? tài nguyên kinh doanh trong l?nh v?c v?n hóa c?a CRI, d?c s?c kinh doanh t?t truy?n th?ng c?p qu?c gia, qu?c t? hóa, hi?n ??i hóa, t?ng h?p th?ng qua ph??ng th?c doanh nghi?p hóa, th? tr??ng hóa, chuyên m?n hóa và ngh? nghi?p hóa. V?i ti?n v?n hùng h?u, d?ch v? truy?n th?ng b? d?y sau r?ng c?ng nh? n?ng l?c huy ??ng v?n ??u t? kinh doanh và qu?n ly th??ng m?i, GMG t?ng b??c hình thành nghi?p v? th? m?nh và th??ng hi?u d?ch v? truy?n th?ng hoàn ch?nh, che ph? toàn b? ??u cu?i, l?y khán thính gi? làm trung tam.

   M?ng Trung Hoa do C?ng ty TNHH D?ch v? c?ng ngh? Hoa V?ng H?i Th?ng B?c Kinh ph? trách kinh doanh.

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>