<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Vài nét v? C?ng ty TNHH Truy?n th?ng Hoàn c?u Qu?c Qu?ng (GMG)

   ?ài Phát thanh Qu?c t? Trung Qu?c (CRI) là t?p ?oàn truy?n th?ng c?p nhà n??c Trung Qu?c thu?c T?ng C?c Báo chí-Xu?t b?n-Phát thanh-Truy?n hình và ?i?n ?nh Nhà n??c Trung Qu?c, v?i m?c tiêu t?ng th? xay d?ng t?p ?oàn truy?n th?ng qu?c t? hi?n ??i, t?ng h?p, ki?u m?i, ph?n ??u xay d?ng b? c?c m?i v? truy?n th?ng và d? lu?n qu?c t?.

   GMG là m?t b?ng duy nh?t kinh doanh và phát tri?n c?ng nghi?p truy?n th?ng và v?n hóa c?a CRI d?a vào khái ni?m kinh doanh và qu?n ly ph??ng ti?n truy?n th?ng hi?n ??i ?? m? r?ng quy m? c?ng nghi?p truy?n th?ng và v?n hóa, nang cao trình ?? c?ng nghi?p truy?n th?ng và v?n hóa.

   GMG khánh thành vào ngày 18/1/2011,? v?i t?n ch? “Xay d?ng m?t b?ng v?n hóa, xay d?ng truy?n th?ng xuyên qu?c gia ki?u m?i”, d?a vào CRI và các nghi?p v? ?a ph??ng ti?n c?a CRI g?m phát thanh, truy?n hình, xu?t b?n, trang web và ph??ng ti?n truy?n th?ng m?i, v.v. c?ng nh? tài nguyên kinh doanh trong l?nh v?c v?n hóa c?a CRI, d?c s?c kinh doanh t?t truy?n th?ng c?p qu?c gia, qu?c t? hóa, hi?n ??i hóa, t?ng h?p th?ng qua ph??ng th?c doanh nghi?p hóa, th? tr??ng hóa, chuyên m?n hóa và ngh? nghi?p hóa. V?i ti?n v?n hùng h?u, d?ch v? truy?n th?ng b? d?y sau r?ng c?ng nh? n?ng l?c huy ??ng v?n ??u t? kinh doanh và qu?n ly th??ng m?i, GMG t?ng b??c hình thành nghi?p v? th? m?nh và th??ng hi?u d?ch v? truy?n th?ng hoàn ch?nh, che ph? toàn b? ??u cu?i, l?y khán thính gi? làm trung tam.

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>