<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. -H?p th? Ng?c ánh2016/01/06 20:29:07May 20 2019 12:24:17

   "T?n Ng?? Kh?ng" Lu?c Tiê?u Linh ???ng s??n sa?ng la?m S?? gia? cho v?n ho?a, thê? thao va? du li?ch Viê?t Nam

   Lu?c Tiê?u Linh ???ng: T?i có tình c?m ??c bi?t v?i ??t n??c và con ng??i Vi?t Nam, cu?i nh?ng n?m 50 th? k? tr??c t?i Hàng Chau, cha t?i là L?c Linh ??ng t?ng bi?u di?n Thi?u k?ch "Ba l?n ?ánh B?ch C?t Tinh" cho H? Ch? t?ch xem và ???c Ng??i khen.Trung Qu?c và Vi?t Nam hai n??c núi s?ng li?n m?t d?i, t?i mong mu?n nhan dan hai n??c chung s?ng hòa m?c, hoà bình và h?u ngh?".

   Nh? Ngo?c cu?ng ?oa?n ngoa?i giao tham quan kha?o sa?t ta?i tha?nh ph?? Nam Kinh
   -H?p th? Ng?c ánh2014/01/20 18:13:04May 20 2019 12:24:17

   Nh? Ngo?c cu?ng ?oa?n ngoa?i giao tham quan kha?o sa?t ta?i tha?nh ph?? Nam Kinh

   Nam Kinh la? m??t tha?nh ph?? co? bê? da?y 2500 li?ch s?? va? v?n hoa?, co? li?ch s?? h?n 450 n?m d??ng ??, cu?ng v??i Tay An, B??c Kinh va? La?c D??ng ????c t?n vinh la? 4 c?? ?? c?? ki?nh cu?a Trung Qu??c.

   ??i ne?t ?êm chung kê?t Qu??c tê? Cu??c thi
   -H?p th? Ng?c ánh2014/01/20 17:57:16May 20 2019 12:24:17

   ??i ne?t ?êm chung kê?t Qu??c tê? Cu??c thi "Tiê?ng ha?t H??u nghi?" Trung-Viê?t n?m 2013 ta?i S4 VTC Ha? N??i Viê?t Nam

   La Tha?nh ?a? cu?ng v??i ba pho?ng viên kha?c la? Ha?i Van, Vinh Dung va? Kiê?u Quan ?ê?n hiê?n tr???ng ??a tin. Nh?ng do chuyê?n bay bi? cha?m gi??, nên ?oa?n pho?ng viên ?a?nh pha?i ?? la?i Qua?ng Chau, Trung Qu??c m??t ?êm, tuy va?y va?n ki?p th??i co? m??t ta?i Ha? N??i ?ê? ??a tin.

   Chung kê?t Cu??c thi
   -H?p th? Ng?c ánh2014/01/20 17:44:44May 20 2019 12:24:17

   Chung kê?t Cu??c thi "Tiê?ng ha?t H??u nghi?" Trung-Viê?t n?m 2013 s??p khai ma?c ta?i Ha? N??i

   Trong khi hê?t tha?y ca?c hi?nh a?nh vê? san kha?u va? diê?n ?a?n h??u nghi? no?i trên va?n in ?a?m t??a nh? h?m qua, thi? chung kê?t Cu??c thi "Tiê?ng ha?t H??u nghi?" Trung -Viê?t n?m 2013 s??p khai ma?c ta?i tr???ng quay s?? 4 ?a?i Truyê?n hi?nh ky? thua?t s?? Viê?t Nam VTC ta?i Ha? N??i r??i.

   H??ng vi? Trung Qu??c trong th? v?n nguyên ta?c cu?a ca?c ba?n
   -H?p th? Ng?c ánh2014/01/20 17:22:39May 20 2019 12:24:17

   H??ng vi? Trung Qu??c trong th? v?n nguyên ta?c cu?a ca?c ba?n

   Chu?ng t?i co? nha?n ????c hai ta?p san ba?i d?? thi da?y va? ?e?p m??t cu?a ba?n Nguyê?n Hoa?ng Tha?nh ta?i TP H?? Chi? Minh. Ngoa?i ta?p ba?i d?? thi ra, ba?n Hoa?ng Tha?nh co?n g??i ta?p th? nhan ?ê? "M??t chuyê?n ?i", bên trong co? nhiê?u ba?i th? ba?n sa?ng ta?c ?ê? ky? niê?m cho chuyê?n th?m Trung Qu??c ?a?y h??ng vi? ky? diê?u va? t??t ?e?p na?y.

   Ha? Vi: L?u luyê?n tha?ng nga?y du ho?c Viê?t Nam, nh?? ma?i mu?a thu Ha? N??i
   -H?p th? Ng?c ánh2013/12/26 20:23:34May 20 2019 12:24:17

   Ha? Vi: L?u luyê?n tha?ng nga?y du ho?c Viê?t Nam, nh?? ma?i mu?a thu Ha? N??i

   N?m ngoa?i, Ha? Vi ?a? co? di?p sang Viê?t Nam du ho?c ta?i Tr???ng ?a?i ho?c Khoa ho?c Xa? h??i va? Nhan v?n Ha? N??i.

   Ba tha?ng tra?i nghiê?m c?ng ta?c CRI trong s??c thu ti?nh ng???i ta?i Trung Qu??c
   -H?p th? Ng?c ánh2013/12/26 20:17:37May 20 2019 12:24:17

   Ba tha?ng tra?i nghiê?m c?ng ta?c CRI trong s??c thu ti?nh ng???i ta?i Trung Qu??c

   Lu?c ?a?u m??i sang Thu H??ng ca?m tha?y 3 tha?ng cu?ng kha? da?i, nh?ng qua m??t th??i gian sinh s??ng va? la?m viê?c ta?i B??c Kinh, v??i ca?c ba?n ???ng nghiê?p Ban Viê?t ng?? ?a?i Pha?t thanh Qu??c tê? Trung Qu??c thi? Thu H??ng la?i tha?y th??i gian sao ma? ng??n ngu?i qua?, sao ma? tr?i nhanh qua?.

   Chiê?c l???c la?m b??ng xa?c ma?y bay My? va? cau chuyê?n vê? m??t c??u chiê?n binh Trung Qu??c
   -H?p th? Ng?c ánh2013/12/26 20:14:15May 20 2019 12:24:17

   Chiê?c l???c la?m b??ng xa?c ma?y bay My? va? cau chuyê?n vê? m??t c??u chiê?n binh Trung Qu??c

   Khi co?n nho?, ch?a biê?t ch?? Trung Qu??c, ch?a biê?t no?i m??t cau tiê?ng Trung na?o, nh?ng ?a? thu??c ra?t nhiê?u ba?i ha?t Trung Qu??c, nh??ng ba?i ha?t a?y co? thê? no?i la? ra?t i?t ba?n tre? Trung Qu??c hiê?n nay biê?t ?ê?n.

   ??i ne?t ?êm chung kê?t Qu??c tê? Cu??c thi
   -H?p th? Ng?c ánh2013/12/26 20:09:44May 20 2019 12:24:17

   ??i ne?t ?êm chung kê?t Qu??c tê? Cu??c thi "Tiê?ng ha?t H??u nghi?" Trung-Viê?t n?m 2013

   ?ay là l?n th? t? cu?c thi "Ti?ng hát H?u ngh?" Vi?t- Trung ???c t? ch?c và l?n ??u tiên ?ài Truyê?n hi?nh K? thu?t s? Viê?t Nam VTC là ch? nhà ?êm chung k?t c?a ch??ng trình này.

   ?
   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>