<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. T??ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh la?i kê “??n thu??c hay” cho xay d??ng sinh tha?i va? dan sinh cu?a khu t?? tri? N??i M?ng

   2019-03-06 10:40:11 CRI

   T??ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh la?i kê “??n thu??c hay” cho xay d??ng sinh tha?i va? dan sinh cu?a khu t?? tri? N??i M?ng

   Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Ky? ho?p th?? hai Quô?c hô?i Trung Quô?c kho?a 13 ?a? khai ma?c nga?y 5/3. Chiê?u cu?ng nga?y, Chu? ti?ch Tâ?p Câ?n Bi?nh ?ê?n ?oa?n ?a?i biê?u khu t?? tri? Nô?i Mông, cu?ng ca?c ?a?i biê?u xem xe?t va? tha?o luâ?n Ba?o ca?o Công ta?c chi?nh phu?, truyê?n ?i thông ?iê?p va? quan ?iê?m hê?t s??c kiên ?i?nh va? ro? ra?ng.

   T??ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh la?i kê “??n thu??c hay” cho xay d??ng sinh tha?i va? dan sinh cu?a khu t?? tri? N??i M?ng

   “Pha?t triê?n xanh” la? cu?m t?? then chô?t ma? Tô?ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Tâ?p Câ?n Bi?nh va? ca?c ?a?i biê?u ?ê? câ?p nhiê?u nhâ?t trong qua? tri?nh xem xe?t va? tha?o luâ?n ba?o ca?o. Tô?ng Bi? th? cho r??ng, pho?ng chô?ng ô nhiê?m va? tri? ly? môi tr???ng la? ?iê?m mâ?u chô?t quan tro?ng câ?n pha?i v???t qua trong qua? tri?nh kinh tê? Trung Quô?c t?? t?ng tr???ng cao tô?c chuyê?n sang giai ?oa?n pha?t triê?n châ?t l???ng cao.

   T??ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh la?i kê “??n thu??c hay” cho xay d??ng sinh tha?i va? dan sinh cu?a khu t?? tri? N??i M?ng

   Tô?ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Tâ?p Câ?n Bi?nh nêu ro? xây d??ng Nô?i Mông tha?nh bi?nh phong an ninh sinh tha?i quan tro?ng cu?a miê?n B??c Trung Quô?c, la? ?i?nh vi? chiê?n l???c xuâ?t pha?t t?? ?a?i cu?c pha?t triê?n cu?a Trung Quô?c, cu?ng la? tra?ch nhiê?m quan tro?ng ma? Nô?i Mông câ?n pha?i ga?nh va?c.

   T??ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh la?i kê “??n thu??c hay” cho xay d??ng sinh tha?i va? dan sinh cu?a khu t?? tri? N??i M?ng

   Tô?ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Tâ?p Câ?n Bi?nh bâ?n tâm nhâ?t la? vâ?n ?ê? dân sinh ?? Nô?i Mông

   Sau khi nghe ?ô?ng chi? Tr??ng Kê? Tân, Bi? th? Chi bô? ?a?ng cu?a mô?t thôn kê? câu chuyê?n dân sinh trong thôn, Tô?ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Tâ?p Câ?n Bi?nh ho?i ti? mi? ca?c vâ?n ?ê? chi tiê?t nh? mô hi?nh nuôi bo? thi?t, thu nhâ?p cu?a nông dân, ca?i ta?o nha? vê? sinh không co? hê? thô?ng xa? n???c trong thôn, v.v..

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>