<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Ca?c nha? la?nh ?a?o ?a?ng va? nha? n???c Trung Qu??c g??m Ta?p Ca?n Bi?nh, Ly? Kh??c C???ng, V??ng H?? Ninh va? Ha?n Chi?nh la?n l???t tham gia xem xe?t va? tha?o lua?n v??i m??t s?? ?oa?n ?a?i biê?u d?? Ky? ho?p Qu??c h??i Trung Qu??c

   2019-03-09 12:12:16

   Ca?c nha? la?nh ?a?o ?a?ng va? nha? n???c Trung Qu??c g??m Ta?p Ca?n Bi?nh, Ly? Kh??c C???ng, V??ng H?? Ninh va? Ha?n Chi?nh la?n l???t tham gia xem xe?t va? tha?o lua?n v??i m??t s?? ?oa?n ?a?i biê?u d?? Ky? ho?p Qu??c h??i Trung Qu??c

   Theo Tân Hoa xa?: Tô?ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c, Chu? ti?ch Quân u?y Trung ??ng Trung Quô?c Tâ?p Câ?n Bi?nh; U?y viên Th???ng vu? Bô? Chi?nh tri?, Thu? t???ng Ly? Kh??c C???ng; U?y viên Th???ng vu? Bô? Chi?nh tri?, Bi? th? Ban Bi? th? Trung ??ng V??ng Hô? Ninh; U?y ban Th???ng vu? Bô? Chi?nh tri?, Pho? Thu? t???ng Ha?n Chi?nh, sa?ng nga?y 8/3 ?a? lâ?n l???t tham gia xem xe?t va? tha?o luâ?n v??i mô?t sô? ?oa?n ?a?i biê?u tham d?? Ky? ho?p th?? hai Quô?c hô?i Trung Quô?c kho?a 13.

   Ca?c nha? la?nh ?a?o ?a?ng va? nha? n???c Trung Qu??c g??m Ta?p Ca?n Bi?nh, Ly? Kh??c C???ng, V??ng H?? Ninh va? Ha?n Chi?nh la?n l???t tham gia xem xe?t va? tha?o lua?n v??i m??t s?? ?oa?n ?a?i biê?u d?? Ky? ho?p Qu??c h??i Trung Qu??c

   Nhân Nga?y Quô?c tê? phu? n?? 8/3, Tô?ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Tâ?p Câ?n Bi?nh thay m??t Trung ??ng ?a?ng, g??i l??i chu?c m??ng nga?y lê? va? l??i chu?c tô?t ?e?p t??i ca?c n?? ?a?i biê?u, n?? u?y viên tham d?? va? n?? nhân viên la?m viê?c phu?c vu? Hai Ky? ho?p toa?n quô?c cu?ng nh? phu? n?? ca?c dân tô?c va? ca?c gi??i trong ca? n???c.

   Ca?c nha? la?nh ?a?o ?a?ng va? nha? n???c Trung Qu??c g??m Ta?p Ca?n Bi?nh, Ly? Kh??c C???ng, V??ng H?? Ninh va? Ha?n Chi?nh la?n l???t tham gia xem xe?t va? tha?o lua?n v??i m??t s?? ?oa?n ?a?i biê?u d?? Ky? ho?p Qu??c h??i Trung Qu??c

   Tô?ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Tâ?p Câ?n Bi?nh tham gia tha?o luâ?n v??i ?oa?n ?a?i biê?u ti?nh Ha? Nam, va? nêu ro?, ti?nh Ha? Nam la? ti?nh l??n vê? nông nghiê?p va? dân sô?, la?m tô?t công ta?c “Tam nông” co? y? nghi?a quan tro?ng ?ô?i v??i ti?nh Ha? Nam. ?a?i hô?i ?a?ng lâ?n th?? 19 ?a? ??a ra bô? tri? quyê?t sa?ch quan tro?ng th??c thi chiê?n l???c châ?n h?ng thôn la?ng. Câ?n ga?nh va?c v??ng ch??c tro?ng tra?ch an ninh l??ng th??c, thu?c ?â?y ca?i ca?ch kê?t câ?u khung cung c??ng nông nghiê?p, d??ng v??ng quan ?iê?m pha?t triê?n xanh, bu? lâ?p ma?ng yê?u c? s?? ha? tâ?ng ?? nông thôn, cu?ng cô? nê?n ta?ng qua?n tri? nông thôn, tâ?n du?ng tô?t phe?p mâ?u sâu s??c ca?i ca?ch. Tô?ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Tâ?p Câ?n Bi?nh nhâ?n ma?nh, ?a?nh th??ng cuô?c chiê?n công kiên thoa?t nghe?o la? nhiê?m vu? b??t buô?c pha?i hoa?n tha?nh trong n?m nay va? sang n?m.

   Tin t?c m?i nh?t

   Quan hê? Trung Qu??c-Liên minh chau ?u b??t ?a?u b???c va?o “th??i kh??c highlight”
   2019/03/19 17:45:23March 20 2019 05:19:37

   Quan hê? Trung Qu??c-Liên minh chau ?u b??t ?a?u b???c va?o “th??i kh??c highlight”

   Chu? ti?ch Trung Quô?c Tâ?p Câ?n Bi?nh se? b??t ?â?u chuyê?n th?m chi?nh th??c ba n???c ch

   ?a?i h??i ?a?i biê?u toa?n qu??c la?n th?? 8 H??i Lua?t ho?c Trung Qu??c khai ma?c ta?i B??c Kinh
   2019/03/19 17:44:26March 20 2019 05:19:37

   ?a?i h??i ?a?i biê?u toa?n qu??c la?n th?? 8 H??i Lua?t ho?c Trung Qu??c khai ma?c ta?i B??c Kinh

   Theo Tân Hoa xa?: Sa?ng 19/3

   Trung Qu?c s? ti?p t?c khuy?n khích ?n ?? và Pa-ki-xtan ?i cùng m?t h??ng, hóa gi?i b?t ??ng qua ??i tho?i
   2019/03/19 16:49:28March 20 2019 05:19:37

   Trung Qu?c s? ti?p t?c khuy?n khích ?n ?? và Pa-ki-xtan ?i cùng m?t h??ng, hóa gi?i b?t ??ng qua ??i tho?i

   Theo Hãng tin Trung Qu?c: Ngày 18/3, t?i B?c Kinh

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>