<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Khu v??c vu?ng vi?nh Qua?ng ??ng-H??ng C?ng-Ma Cao t?? “l??n” ?ê?n “ma?nh” la? b???c ma?u ch??t

   2019-03-12 16:29:48

   Kê? t?? tha?ng 2 chi?nh phu? Trung Quô?c công bô? “?ê? c??ng quy hoa?ch pha?t triê?n khu v??c vu?ng vi?nh Qua?ng ?ông-Hô?ng Công-Hô?ng Công” ?ê?n nay, co? sô? liê?u cho thâ?y, 98,7% thông tin trên toa?n câ?u liên quan ?ê?n khu v??c vu?ng vi?nh Qua?ng ?ông-Hô?ng Công-Ma Cao la? thông tin chi?nh diê?n. Ta?i Hai ky? ho?p Trung Quô?c n?m nay, khu v??c vu?ng vi?nh Qua?ng ?ông-Hô?ng Công-Ma Cao xây d??ng nh? thê? na?o, pha?t triê?n ra sao la? nh??ng ?ê? ta?i no?ng hô?i cu?a ?a?i biê?u Quô?c hô?i va? U?y viên Chi?nh Hiê?p toa?n quô?c ?ê?n t?? ba n?i Qua?ng ?ông, Hô?ng Công, Ma Cao.

   So v??i vu?ng vi?nh Niu-oo?c, vu?ng vi?nh Xan Phr?ng-xi-xcô, vu?ng vi?nh Tô-ky-ô nô?i tiê?ng thê? gi??i, tâ?m nhi?n vu?ng vi?nh Qua?ng ?ông-Hô?ng Công-Ma Cao ????c coi la? mô hi?nh m??i vê? chi?nh phu? Trung Quô?c dô?c s??c gây d??ng kinh tê? loa?i hi?nh m??, mô hi?nh na?y không co? tiê?n lê? ?ê? tham kha?o trên thê? gi??i: v??a pha?i ?ô?i chiê?u vu?ng vi?nh ha?ng ?â?u quô?c tê? th??c hiê?n pha?t triê?n tri?nh ?ô? cao, châ?t l???ng cao, v??a pha?i ma?nh da?n sa?ng ta?o trong sinh tha?i pha?t triê?n “Mô?t quô?c gia, hai chê? ?ô? xa? hô?i, ba khu thuê? quan, ba loa?i tiê?n tê?, ba hê? thô?ng pha?p luâ?t”, m?? ra mô?t con ????ng pha?t triê?n m??i ???c s??c Trung Quô?c, sa?nh vai v??i ba vu?ng vi?nh l??n thê? gi??i, do vâ?y, mâ?u chô?t la? ?? sa?ng ta?o c? chê?.

   Theo kê? hoa?ch cu?a Chi?nh phu? TQ, n?m nay tro?ng ?iê?m xây d??ng khu v??c vu?ng vi?nh Qua?ng ?ô?ng-Hô?ng Công-Ma Cao gâ?p ru?t thu?c ?â?y thiê?t kê? th???ng tâ?ng hê? thô?ng quy hoa?ch, hê? thô?ng chi?nh sa?ch, t?ng c???ng kê?t nô?i quy t??c, thu?c ?â?y l?u ?ô?ng ca?c yê?u tô? sa?n xuâ?t va? tiê?n l??i ho?a ?i la?i, ta?o thuâ?n tiê?n nhiê?u h?n vê? m??t ?i la?i cu?a ô-tô, nhân viên xuâ?t nhâ?p ca?nh, tiê?n l??i thông quan ha?i quan, ???c biê?t la? ta?o thuâ?n tiê?n cho gi??i tre? Hô?ng Công, Ma Cao ?ê?n Qua?ng ?ông trong khu v??c vu?ng vi?nh la?m viê?c, kh??i nghiê?p v.v., chi?nh sa?ch liên quan ca?i na?o chi?n muô?i thi? công bô? ca?i â?y.

   Ba n?i Qua?ng ?ông, Hô?ng Công va? Ma Cao luôn h??p ta?c mâ?t thiê?t trong 40 n?m ca?i ca?ch m?? c??a, h??p ta?c na?y không ng??ng sâu s??c sau khi Hô?ng Công, Ma Cao tr?? vê? Trung Quô?c.

   Ca?c nha? phân ti?ch nêu ro?, sa?ng ta?o ta?i chi?nh co? triê?n vo?ng tr?? tha?nh ?â?u ta?u sa?ng ta?o c? chê? trong xây d??ng khu v??c vu?ng vi?nh Qua?ng ?ông-Hô?ng Công-Ma Cao. Theo con sô? cu?a Ngân ha?ng Thanh toa?n quô?c tê?, Hô?ng Công la? thi? tr???ng giao di?ch ngoa?i tê? l??n th?? hai châu A? va? l??n th?? t? toa?n câ?u, cu?ng la? trung tâm di?ch vu? ?ô?ng Nhân dân tê? ta?i bê?n l??n nhâ?t toa?n câ?u. Nh??ng n?m qua, viê?c kê?t nô?i ca?c sa?n ch??ng khoa?n Th???ng Ha?i-Hô?ng Công, Thâm Quyê?n-Hô?ng Công thu?c ?â?y ma?nh me? s?? h??p ta?c ta?i chi?nh gi??a Hô?ng Công va? nô?i ?i?a, khu v??c vu?ng vi?nh se? pha?t huy ?â?y ?u? ?u thê? cu?a Hô?ng Công la? trung tâm ta?i chi?nh quô?c tê?, cung câ?p nguô?n vô?n cho viê?c nâng câ?p nga?nh chê? ta?o va? pha?t triê?n sa?ng ta?o công nghê? trong khu v??c thông qua “kê?t nô?i ta?i chi?nh.” Nga?nh di?ch vu? ba?o hiê?m ta?i chi?nh se? s??m vai “ng???i liên la?c siêu câ?p” trong tâ?t ca? ca?c yê?u tô? sa?n xuâ?t cu?a xây d??ng khu v??c vu?ng vi?nh, va? lôi ke?o kê?t nô?i cu?a ca?c li?nh v??c kha?c.

   “Da?m xông pha da?m la?m, ?i tr???c th?? tr???c” la? khi? châ?t tinh thâ?n ?ô?c ?a?o cu?a ng???i dân Qua?ng ?ông, Hô?ng Công, Ma Cao. ????c biê?t, ti?nh Qua?ng ?ông ?ang bô? tri? 40 thi? ?iê?m ca?i ca?ch ?u ho?a môi tr???ng kinh doanh, thu?c ?â?y sa?ng ta?o ta?i chi?nh phu?c vu? kinh tê? th??c. Co? thê? d?? kiê?n, viê?c xây d??ng khu v??c vu?ng vi?nh Qua?ng ?ông-Hô?ng Công-Ma Cao se? la? mô?t “cuô?c thi sa?ng ta?o” vê? mô hi?nh pha?t triê?n kinh tê? khu v??c mang y? nghi?a thê? gi??i, tr?? tha?nh c??a sô? ?ê? cô?ng ?ô?ng quô?c tê? quan sa?t Trung Quô?c la?m thê? na?o dâ?n d??t khu v??c pha?t triê?n châ?t l???ng cao b??ng sa?ng ta?o.

   Tin t?c m?i nh?t

   Tham ta?n Th??ng ma?i Phi-li-pin ta?i Trung Qu??c: N?m 2018 Trung Qu??c v??n lên n???c ?a?u t? l??n nha?t ta?i Phi-li-pin
   2019/03/13 18:12:37March 13 2019 23:23:18

   Tham ta?n Th??ng ma?i Phi-li-pin ta?i Trung Qu??c: N?m 2018 Trung Qu??c v??n lên n???c ?a?u t? l??n nha?t ta?i Phi-li-pin

   ?ng Pê-na-ran-?a cho biê?t, ?ê? thu?c ?a?y tiê?n l??i ho?a ?a?u t? cu?a Trung Qu??c ta?i Phi-li-pin, hai bên Phi-li-pin va? Trung Qu??c ?a? ky? “Qui hoa?ch h??p ta?c khu c?ng nghiê?p Trung Qu??c – Phi-li-pin” va?o tha?ng 11/2018.

   T??ng Bi? th? Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh l??ng nghe va? xem xe?t ba?o ca?o c?ng ta?c cu?a To?a a?n t??i cao va? Viê?n Kiê?m sa?t t??i cao
   2019/03/13 18:11:03March 13 2019 23:23:18

   T??ng Bi? th? Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh l??ng nghe va? xem xe?t ba?o ca?o c?ng ta?c cu?a To?a a?n t??i cao va? Viê?n Kiê?m sa?t t??i cao

   Viê?n tr???ng Viê?n Kiê?m sa?t Nhan dan t??i cao Tr??ng Quan cho biê?t, mu??n la?m t??t c?ng ta?c kiê?m sa?t n?m 2019, ?iê?u then ch??t nha?t la? kiên tri? la?y nhan dan la?m trung tam ...

   T??ng v??n ?a?u t? ca?c C?ng tri?nh tro?ng ?iê?m cu?a tha?nh ph?? B??c Kinh ?a?t 1,3 nghi?n ty? Nhan dan tê? - la?p m??c cao nha?t li?ch s?? vê? s?? d?? a?n
   2019/03/13 18:10:06March 13 2019 23:23:18

   T??ng v??n ?a?u t? ca?c C?ng tri?nh tro?ng ?iê?m cu?a tha?nh ph?? B??c Kinh ?a?t 1,3 nghi?n ty? Nhan dan tê? - la?p m??c cao nha?t li?ch s?? vê? s?? d?? a?n

   S?? l???ng ca?c d?? a?n C?ng tri?nh tro?ng ?iê?m cu?a tha?nh ph?? B??c Kinh trong n?m nay nhiê?u nha?t t?? tr???c ?ê?n nay, che phu? 21 li?nh v??c nh? giao th?ng, gia?o du?c, y tê?, m?i tr???ng xanh ho?a ...

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>