<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. M?? c??a Bao dung ?oa?n kê?t: ?a?i s?? va? quan ch??c ngoa?i giao nhiê?u n???c ta?i Trung Qu??c ?ê?n th?m va? thay ???i “a?n t???ng ???i v??i Tan C??ng”

   2019-03-12 16:51:21

   Theo Tân Hoa xa?: Nhâ?n l??i m??i cu?a Chi?nh quyê?n Khu T?? tri? Duy Ngô Nh? Tân C??ng, t?? nga?y 28/2-2/3, ?oa?n ?a?i biê?u ?a?i s?? va? quan ch??c ngoa?i giao ca?c n???c va? tô? ch??c quô?c tê? ta?i Trung Quô?c nh? Viê?t Nam, Mi-an-ma, An-giê-ri, Mô-na-cô, v?n pho?ng ?a?i diê?n Liên ?oa?n A-râ?p, Hung-ga-ri, Hy La?p, Xin-ga-po ?a? ?ê?n th?m Tân C??ng. Ca?c ?a?i biê?u n???c ngoa?i v??a ?i v??a xem, v??a nghe v??a ho?i, nh??ng ca?nh t???ng ca?i thiê?n dân sinh, m?? c??a bao dung, ?oa?n kê?t tiê?n lên gi??a nhân dân ca?c dân tô?c ?? Tân C??ng ?a? ?ê? la?i â?n t???ng sâu s??c cho ho?.

   Sau khi tham quan ca?c cô?ng ?ô?ng thôn la?ng va? doanh nghiê?p khoa ho?c-công nghê? cao, ?a?i biê?n lâm th??i ?a?i s?? qua?n Viê?t Nam ta?i Trung Quô?c Pha?m Thanh Bi?nh cho biê?t, quâ?n chu?ng ca?c dân tô?c ?? ?ây ????c h???ng phu?c l??i xa? hô?i bi?nh ???ng, nhân dân an c? la?c nghiê?p, xa? hô?i ha?i ho?a công b??ng, ch??ng to? mô?t loa?t biê?n pha?p do Chi?nh phu? Trung Quô?c th??c hiê?n ta?i khu v??c dân tô?c thiê?u sô? vu?ng biên gi??i la? co? hiê?u qua?.

   Tin t?c m?i nh?t

   B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c: Chi?nh phu? Trung ??ng Trung Qu??c quyê?t ?i?nh kh?ng ???ng y? cho khu v??c ?a?i Loan Trung Qu??c tham gia ?a?i h??i ???ng Y tê? thê? gi??i n?m nay
   2019/05/08 10:05:32May 09 2019 05:56:49

   B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c: Chi?nh phu? Trung ??ng Trung Qu??c quyê?t ?i?nh kh?ng ???ng y? cho khu v??c ?a?i Loan Trung Qu??c tham gia ?a?i h??i ???ng Y tê? thê? gi??i n?m nay

   Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Pha?t biê?u ta?i cuô?c ho?p ba?o th???ng ky? diê?n ra nga?y 6/5

   Ha?n nga?ch ca?p cho “Nha? ?a?u t? t?? ch??c n???c ngoa?i ?u? ?iê?u khiê?n (QFII)” Trung Qu??c n?m nay ?a? v???t ca? n?m 2018
   2019/05/08 10:05:18May 09 2019 05:56:49

   Ha?n nga?ch ca?p cho “Nha? ?a?u t? t?? ch??c n???c ngoa?i ?u? ?iê?u khiê?n (QFII)” Trung Qu??c n?m nay ?a? v???t ca? n?m 2018

   Theo “Kinh tê? Nhâ?t ba?o” Trung Quô?c: Pho?ng viên t?? Cu?c Qua?n ly? ngoa?i hô?i nha? n?

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>