<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Gi?? ?u?ng le? pha?i, sa?ng ta?o ???i m??i, h??i tu? truyê?n th?ng, xay d??ng ph??ng tiê?n truyê?n th?ng do?ng chi?nh kiê?u m??i

   2019-03-12 16:35:20 CRI

   Gi?? ?u?ng le? pha?i, sa?ng ta?o ???i m??i, h??i tu? truyê?n th?ng, xay d??ng ph??ng tiê?n truyê?n th?ng do?ng chi?nh kiê?u m??i

   Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Khi ??a tin Hai Ky? ho?p n?m nay, ph??ng tiê?n truyê?n thông m??i cu?a kênh th??i s?? CCTV, ?a?i Pha?t thanh-Truyê?n hi?nh Trung ??ng Trung Quô?c da?y công sa?n xuâ?t ca?c tiê?t mu?c hô?i tu? truyê?n thông ?ê? ta?i th??i s??-chi?nh tri? nh? “video sô?t de?o”, pho?ng s?? ???c biê?t, toa?n ca?nh b??ng công nghê? th??c tê? a?o (VR), v.v., thê? hiê?n phong tha?i, s??c cuô?n hu?t cu?a la?nh ?a?o n???c l??n, truyê?n ?i tiê?ng no?i t?? Hai Ky? ho?p, l???ng thu xem liên tu?c lâ?p m??c cao. Nh??ng tiê?t mu?c ????c thiê?t kê? ???c biê?t nh? tiê?t mu?c hô?i tu? truyê?n thông “Rô-bô?t tri? tuê? nhân ta?o ??a tin Hai Ky? ho?p”, sa?n phâ?m H5 ?â?y y? t???ng sa?ng ta?o “Cu?ng ti?m hiê?u Hai Ky? ho?p”, video ng??n “Tôi la? ?a?i biê?u”, v.v. ?a? thê? hiê?n ???c ?iê?m hê? thô?ng thông tin thông minh, truyê?n ba? nhanh, kiê?u ma?nh vu?n trong th??i ?a?i truyê?n thông m??i, th??c hiê?n kê?t h??p ?? m??c ?ô? cao gi??a thê? ma?nh vê? nô?i dung va? ?a da?ng ho?a ph??ng th??c truyê?n ba? cu?a ?a?i Pha?t thanh-Truyê?n hi?nh Trung ??ng.

   Gi?? ?u?ng le? pha?i, sa?ng ta?o ???i m??i, h??i tu? truyê?n th?ng, xay d??ng ph??ng tiê?n truyê?n th?ng do?ng chi?nh kiê?u m??i

   Khi ??a tin Hai Ky? ho?p n?m nay, ?a?i Pha?t thanh-Truyê?n hi?nh Trung ??ng lâ?n ?â?u tiên th??c hiê?n liên tu?c truyê?n ta?i ti?n hiê?u siêu ne?t 4K b??ng công nghê? 5G, pha?t tr??c tiê?p buô?i ho?p ba?o cu?a Hai Ky? ho?p trên kênh truyê?n hi?nh siêu ne?t 4K.

   Ngoa?i ?a?i lê? ????ng Nhân dân, Trung tâm Ba?o chi? phu?c vu? Hai Ky? ho?p ?? Kha?ch sa?n Media ra, ?a?i Pha?t thanh-Truyê?n hi?nh Trung ??ng co?n phu? so?ng 5G ?? Qua?ng tr???ng Thiên An Môn, kha?ch sa?n ma? ?a?i biê?u Quô?c hô?i, U?y viên Chi?nh hiê?p l?u tru?, thông qua m??t b??ng truyê?n thông m??i b??ng công nghê? 5G, a?p du?ng công nghê? nh? d?? liê?u l??n, tri? tuê? nhân ta?o, v.v., sa?n xuâ?t va? phân phô?i ti?ch h??p nhiê?u ti?n hiê?u truyê?n hi?nh siêu ne?t 4K va? b??ng công nghê? VR.

   Gi?? ?u?ng le? pha?i, sa?ng ta?o ???i m??i, h??i tu? truyê?n th?ng, xay d??ng ph??ng tiê?n truyê?n th?ng do?ng chi?nh kiê?u m??i

   Nga?y 28/2, m??t b??ng truyê?n thông m??i 5G cu?a ?a?i Pha?t thanh-Truyê?n hi?nh Trung ??ng th??c hiê?n sa?n xuâ?t ti?ch h??p ti?n hiê?u truyê?n hi?nh siêu ne?t 4K.

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>