<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Qu??c h??i Anh m??t la?n n??a ba?c bo? Tho?a thua?n Brexit

   2019-03-13 10:57:18 CRI

   Nga?y 12/3, Ha? viê?n Anh mô?t lâ?n n??a tiê?n ha?nh bo? phiê?u ?ô?i v??i Tho?a thuâ?n Brexit ?a?t ????c gi??a Chi?nh phu? Anh va? Liên minh châu Âu, cuô?i cu?ng Tho?a thuâ?n Brexit mô?t lâ?n n??a bi? phu? quyê?t v??i 149 phiê?u chênh lê?ch. Hai nga?y t??i, Ha? viê?n se? bo? phiê?u biê?u quyê?t liê?u Anh co? Brexit không thoa? thuâ?n ho??c gia ha?n Brexit hay không.

   Theo kê? hoa?ch, Anh se? chi?nh th??c ru?t kho?i Liên minh châu Âu, hay co?n go?i la? Brexit va?o nga?y 29/3. Nga?y 15/1 n?m nay, Ha? viê?n Anh t??ng ba?c bo? Tho?a thuâ?n Brexit ma? Chi?nh phu Anh ?a?t ????c v??i Liên minh châu Âu va?o tha?ng 11 n?m ngoa?i v??i kê?t qua? 432 phiê?u chô?ng va? 202 phiê?u thuâ?n. Nga?y 12/3 ca?ch th??i ?iê?m cho?t Brexit co?n 17 nga?y, Tho?a thuâ?n Brexit lâ?n th?? hai bi? Quô?c hô?i phu? quyê?t no?i lên Anh co? thê? pha?i ga?nh chi?u ru?i ro cuô?i cu?ng không thê? ru?t kho?i Liên minh châu Âu.

   Trong ba?i pha?t biê?u sau khi kê?t thu?c cuô?c bo? phiê?u, Thu? t???ng Anh Tê-rê-xa Mây nêu ro?, Anh ?ô?i diê?n v??i l??a cho?n gian nan h?n, nh?ng la?i la? kê?t qua? ma? mo?i ng???i buô?c pha?i ?ô?i m??t.

   “Anh ?ô?i diê?n v??i l??a cho?n nh? vâ?y la? hê?t s??c gian nan, cu?ng kho? khiê?n mo?i ng???i ???c ao. Tuy nhiên, tôi vâ?n ca?m ?n Quô?c hô?i ?a? ??a ra quyê?t ?i?nh nh? vâ?y trong tô?i nay. T?? chô?i Tho?a thuâ?n Brexit na?y, ?ây la? l??a cho?n ma? chu?ng ta câ?n pha?i ?ô?i m??t hiê?n nay”.

   Trong ba?i pha?t biê?u tr???c Quô?c hô?i sau ?o?, La?nh ?a?o Công ?a?ng, ?a?ng ?ô?i lâ?p l??n nhâ?t Anh Giê-ri-mi Cô-bin (Jeremy Corbyn) cho biê?t, Tho?a thuâ?n Brexit cu?a chi?nh phu? la? thâ?t ba?i, ?a? ?ê?n lu?c câ?n nghe ?ê? nghi? cu?a Công ?a?ng, thâ?m chi? cân nh??c cuô?c tô?ng tuyê?n c??.

   “Chi?nh phu? mô?t lâ?n n??a bi? ?a?nh ba?i v??i sô? phiê?u chênh lê?ch kha? l??n, ?iê?u na?y ro? ra?ng no?i lên tho?a thuâ?n cu?a ba? Tê-rê-xa Mây ?a? thâ?t ba?i, bi? ?a?nh ba?i triê?t ?ê? ta?i Quô?c hô?i. Cu?ng ch??ng to? Quô?c hô?i câ?n cân nh??c ?ê? nghi? cu?a Công ?a?ng tr???c ?o? (tô? ch??c cuô?c tr?ng câ?u y? dân lâ?n th?? hai)... Co? le? cu?ng ?a? ?ê?n lu?c tô? ch??c cuô?c tô?ng tuyê?n c??, ?ê? nhân dân l??a cho?n chi?nh phu? cu?a mi?nh”.

   Tin cho biê?t, Ha? viê?n Anh nga?y 13/3 se? bo? phiê?u quyê?t ?i?nh liê?u co? Brexit không tho?a thuâ?n hay không. Nê?u “Brexit” không tho?a thuâ?n cu?ng bi? phu? quyê?t, ca?c nghi? si? se? tiê?p tu?c bo? phiê?u quyê?t ?i?nh liê?u co? gia ha?n Brexit hay không va?o nga?y 14/3.

   Tr???c cuô?c bo? phiê?u ta?i Ha? viê?n, Thu? t???ng Anh Tê-xê-xa Mây t??ng kêu go?i ca?c nghi? si? u?ng hô? tho?a thuâ?n phiên ba?n ca?i thiê?n ?a?t ????c v??i Liên minh châu Âu cu?a ba?, nê?u không se? ?ô?i diê?n v??i ru?i ro Brexit không tho?a thu?ân.

   Ha?ng tin Blum-b??c phân ti?ch cho biê?t, Tho?a thuâ?n Brexit mô?t lâ?n n??a bi? phu? quyê?t co? thê? khiê?n Anh bi? ra?ng buô?c lâu da?i trong Liên minh châu Âu, thâ?m chi? xuâ?t hiê?n ti?nh tra?ng không ru?t kho?i Liên minh châu Âu. T?? “Ng???i Ba?o vê?” cu?a Anh cho r??ng, Tho?a thuâ?n Brexit bi? phu? quyê?t co? thê? khiê?n Công ?a?ng ?ô?i lâ?p h??p ta?c v??i ca?c ?a?ng pha?i kha?c, ti?m kiê?m mô?t tho?a thuâ?n Brexit m??i t??ng ?ô?i mê?m, nh? vâ?y co? nghi?a la? chi?nh phu? se? ch??p tay nh???ng quyê?n ?a?m pha?n Brexit cho Quô?c hô?i, trong khi phe u?ng hô? Brexit trong ?a?ng Ba?o thu? cu?ng se? yêu câ?u ?â?y nhanh nhi?p b???c “thay ?ô?i Thu? t???ng” v??i ly? do na?y.

   Ha? viê?n Anh se? biê?u quyê?t vê? liê?u co? Brexit không tho?a thuâ?n hay không va?o nga?y 13 tha?ng na?y. Nê?u bi? phu? quyê?t, Ha? viê?n Anh se? bo? phiê?u biê?u quyê?t liê?u co? gia ha?n Brexit hay không va?o nga?y 14/3.

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>