<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Th? cu?a ba?n Nguyê?n Thi? H??ng, Nguyê?n Tiê?n Hoa?ng, Vu? V?n Nghi?a, Lê V?n Tua?t

   2014-06-05 15:58:21 CRI

   Ba?n Nguyê?n Thi? H??ng, sô? nha? ta?i thôn Tân An xa? Thu?y Tân huyê?n Tha?i Thu?y ti?nh Tha?i Bi?nh viê?t:

   Cha?u la? mô?t thi?nh gia? râ?t yêu thi?ch nh??ng ch??ng tri?nh cu?a ?a?i, va? qua ?o? th??c s?? cha?u ?a? ????c biê?t vê? cuô?c sô?ng nhân dân Trung Quô?c la? nh? thê? na?o. Nê?u v??i ng???i kha?c co? thê? ca?i "biê?t" cu?a cha?u ?? ?ây la? i?t nh?ng ?ô?i v??i cha?u la?i la? râ?t nhiê?u, ?iê?u ?o? râ?t quy? ?ô?i v??i cha?u.

   Mô?i khi ngô?i buô?n mô?t mi?nh ?? nha? cha?u la?i m?? ?a?i va? nghe nh??ng tiê?ng no?i quen thuô?c cu?a ca?c cô, ca?c chu? la?m ch??ng tri?nh. Cha?u râ?t thi?ch nh??ng tiê?t mu?c nh?: Hô?p th? Ngo?c A?nh, ?o?c truyê?n, Ho?c tiê?ng phô? thông Trung Quô?c, ???i sô?ng kinh tê?, khoa ho?c va? ???i sô?ng v.v.

   Cha?u râ?t mong ch??ng tri?nh co? thê? pha?t la?i va?o nhiê?u lu?c trong nga?y ?ê? mo?i ng???i nghe ?a?i co? thê? nghe ????c tiê?t mu?c mi?nh thi?ch, co? nh? vâ?y thi? cha?u tin ch??c ch??ng tri?nh se? ????c râ?t nhiê?u ng???i quan tâm theo do?i va? biê?t ?ê?n.

   Cha?u hê?t s??c khâm phu?c va? ki?nh tro?ng nh??ng ng???i la?m ch??ng tri?nh ?a? râ?t cô? g??ng ?ê? co? thê? ?em la?i cho nh??ng thi?nh gia? Viê?t Nam no?i chung va? cha?u no?i riêng nh??ng kiê?n th??c va? nhiê?u ne?t sô?ng tô?t ?e?p cu?a con ng???i Trung Quô?c. Cha?u biê?t s?? cô? g??ng cu?a nh??ng ng???i la?m ch??ng tri?nh la? râ?t l??n lao, qua ?ây cha?u râ?t muô?n no?i l??i biê?t ?n chân tha?nh ?ô?i v??i ch??ng tri?nh.

   Cuô?i th? mô?t lâ?n n??a cha?u mong cho ch??ng tri?nh luôn pha?t triê?n t??i mô?t m??c ?ô? cao h?n n??a va? luôn hâ?p dâ?n ng???i nghe ?a?i v??i nh??ng ch??ng tri?nh cu?a ?a?i.

   Ba?n Nguyê?n Tiê?n Hoa?ng, sô? nha? ?? ?ô?i 7 thôn Lâm Thu?y, xa? Ha?i Vinh, huyê?n Ha?i L?ng, ti?nh Qua?ng Tri? viê?t:

   Em la? mô?t Fan hâm mô? cu?a la?n so?ng ?iê?n cu?a ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c. Qua ch??ng tri?nh em muô?n ba?y to? mô?t ?ôi ?iê?u vê? ch??ng tri?nh cu?a quy? ?a?i.

   Ch??ng tri?nh cu?a quy? ?a?i râ?t phong phu? va? co? nhiê?u thông tin bô? i?ch, quy? ?a?i giu?p cho thi?nh gia? kh??p n?m châu hiê?u hiê?t vê? ?â?t n???c Trung Quô?c t??i ?e?p, qua? thâ?t nh??ng chuyên mu?c nh? Thê? du?c Thê? thao, Ch??ng tri?nh V?n nghê?, Hô?p th? Ngo?c A?nh va? nh??ng ch??ng tri?nh kha?c n??a la?m cho em ca?m thâ?y ch??ng tri?nh tr?? nên thân thiê?t v??i mo?i ng???i Viê?t Nam.

   Ba?n Vu? V?n Nghi?a, sô? nha? ?? thôn XA TU xa? TRUC NOI huyê?n TRUC NINH ti?nh Nam ?i?nh (không dâ?u), co? ho?m th? ?iê?n t?? la? [email protected] viê?t:

   Em râ?t vui m??ng vi? ?ây la? lâ?n ?â?u tiên em viê?t th? cho ca?c anh chi? trong ?a?i Pha?t tha?nh Quô?c tê? Trung Quô?c.

   Tin t?c m?i nh?t

   H??i nghi? ca?c nha? doanh nghiê?p “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng” Trung – Nha?t – Ha?n ti?m kiê?m c? h??i m??i h??p ta?c qu??c tê?
   2019/05/27 17:36:03May 27 2019 21:04:13

   H??i nghi? ca?c nha? doanh nghiê?p “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng” Trung – Nha?t – Ha?n ti?m kiê?m c? h??i m??i h??p ta?c qu??c tê?

   Theo Ha?ng tin Trung Quô?c: Hô?i nghi? ca?c nha? doanh nghiê?p “Mô?t va?nh ?ai

   Chu? ti?ch ?a?ng Nhan dan Cam-pu-chia, Thu? t???ng Hun-xen tiê?p ?oa?n ?a?i biê?u ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c
   2019/05/27 17:35:56May 27 2019 21:04:13

   Chu? ti?ch ?a?ng Nhan dan Cam-pu-chia, Thu? t???ng Hun-xen tiê?p ?oa?n ?a?i biê?u ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c

   Theo Ha?ng tin Trung Quô?c: Nga?y 24/5, theo gi?? ?i?a ph??ng, ta?i Nông Pênh

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>