<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Th? cu?a ba?n Ng? Thi? Dung, Tra?n V?n An, Thanh Kiê?u, Vu? Ngo?c Ho?a

   2014-06-05 15:58:44 CRI

   Ba?n Ngô Thi? Dung, sô? nha? ?? xo?m 21, xa? Tho? Nghiê?p, huyê?n Xuân Tr???ng, ti?nh Nam ?i?nh viê?t:

   Em la? mô?t con ng???i hay t???ng t???ng va? m? mô?ng l??m. Mô?i lâ?n em nhâ?n ????c th? cu?a quy? ?a?i la? em ca?m thâ?y râ?t sung s???ng va? ha?nh phu?c, chi?nh vi? vâ?y ma? em râ?t muô?n la?m mô?t ?iê?u gi? ?o? cho quy? ?a?i. Em thâ?y r??ng mo?i ch??ng tri?nh cu?a quy? ?a?i ?ê?u râ?t bô? i?ch va? phu? h??p v??i mo?i l??a tuô?i. Em ?a? ?ô?ng viên va? no?i cho nh??ng ng???i xung quanh em ti?ch c??c nghe ca?c ch??ng tri?nh cu?a ?a?i.

   Co? le? trong tri? t???ng t???ng cu?a em thi? lu?c na?y ca?c anh chi? trong ban ?ang râ?t tâ?t bâ?n v??i ha?ng nghi?n công viê?c. Em no?i th??c s?? la? em râ?t th??ng ca?c anh chi?, ca?m thâ?y ca?c anh chi? hê?t lo?ng vi? thi?nh gia? Viê?t Nam va? co? le? trên khuôn m??t hiê?n lên nh??ng vê?t nh?n c?ng th??ng. Co? le? em cu?ng không thê? no?i hê?t ????c nô?i vâ?t va? cu?a ca?c anh chi?. Cuô?i cu?ng em ki?nh thu?c quy? ?a?i ????c ma?nh gio?i va? mô?i ch??ng tri?nh co? nh??ng b???c tiê?n m??i h?n n??a.

   Ba?n Trâ?n V?n An, sô? nha? ?? thôn 2, xa? Vinh My?, Huyê?n Phu? Lô?c, ti?nh Th??a Thiên Huê? ?a? g??i cho Ban tiê?ng Viê?t Nam ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c mô?t ba?i th? "Nghe ?a?i" sau ?ây:

   Ba?n ?i ta ha?y ?o?n nghe

   Ch??ng tri?nh tiê?ng Viê?t cu?a ?a?i Trung Hoa

   Tin t??c th??i s?? ha?ng nga?y

   Co? nhiê?u tin t??c ?ê? nghe h??ng nga?y

   Ch??ng tri?nh th??i s?? thâ?t hay

   Tin t??c câ?p nhâ?t ha?ng nga?y pha?t lên

   T?? trong n???c ?ê?n Quô?c tê?

   Tôi nghe ch??ng tri?nh ho?c tiê?ng phô? thông

   B??i no? giu?p ta biê?t ????c

   Ngôn ng?? v?n ho?a cu?a mô?i chu?ng ta

   Tiê?ng Anh dê? nghe kho? ho?c

   Tiê?ng Viê?t co? dâ?u kho? ?o?c dê? nghe

   Tiê?ng Trung kho? viê?t dê? nghe

   Vi? thê? chu?ng ta ha?y nên nghe da?i

   ?ê? biê?t v?n ho?a cu?a chung

   Tôi nghe ch??ng tri?nh khoa ho?c, ???i sô?ng

   ?ê? biê?t cuô?c sô?ng mai sau

   Nh??ng y? t???ng vê? khoa ho?c ca?c n???c

   Ba?n chu?ng ta cu?ng nghe ?a?i

   Ba?n co? ho?m th? ?iê?n t?? la? [email protected] viê?t:

   Em la? ng???i con ?â?t Viê?t. Em râ?t thi?ch nghe ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c, va? muô?n kê?t ba?n bô?n ph??ng ?ê? ho?c ho?i ????c nhiê?u ?iê?u cu?ng nh? trao ?ô?i kiê?n th??c cu?ng ba?n be?. Em muô?n la?m quen v??i ca?c ba?n nghe ?a?i va? chu?c cho ca?c ba?n g???p ????c nhiê?u ?iê?u may m??n. Ba?n na?o muô?n liên la?c v??i Thanh Kiê?u xin liên la?c qua Email thanh_kiê[email protected]

   Ba?n Vu? Ngo?c Ho?a, thôn Tân Lâ?p, xa? Cao Minh, huyê?n Vi?nh Ba?o, tha?nh phô? Ha?i Pho?ng viê?t:

   Cha?u la? thi?nh gia? m??i cu?a ch??ng tri?nh pha?t thanh ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c. Cha?u nghe tâ?t ca? ca?c ch??ng tri?nh cu?a ?a?i ???c biê?t cha?u râ?t thi?ch ch??ng tri?nh "Hô?p th? Ngo?c A?nh". Thông qua ch??ng tri?nh na?y cha?u biê?t thêm ????c mô?t ba?n m??i, cha?u râ?t vui va? râ?t muô?n ????c la?m quen v??i nhiê?u ba?n kha?c n??a.

   Tin t?c m?i nh?t

   H??i nghi? ca?c nha? doanh nghiê?p “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng” Trung – Nha?t – Ha?n ti?m kiê?m c? h??i m??i h??p ta?c qu??c tê?
   2019/05/27 17:36:03May 27 2019 21:04:27

   H??i nghi? ca?c nha? doanh nghiê?p “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng” Trung – Nha?t – Ha?n ti?m kiê?m c? h??i m??i h??p ta?c qu??c tê?

   Theo Ha?ng tin Trung Quô?c: Hô?i nghi? ca?c nha? doanh nghiê?p “Mô?t va?nh ?ai

   Chu? ti?ch ?a?ng Nhan dan Cam-pu-chia, Thu? t???ng Hun-xen tiê?p ?oa?n ?a?i biê?u ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c
   2019/05/27 17:35:56May 27 2019 21:04:27

   Chu? ti?ch ?a?ng Nhan dan Cam-pu-chia, Thu? t???ng Hun-xen tiê?p ?oa?n ?a?i biê?u ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c

   Theo Ha?ng tin Trung Quô?c: Nga?y 24/5, theo gi?? ?i?a ph??ng, ta?i Nông Pênh

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>