<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Th? cu?a ba?n Lê Duy H?ng, Nguyê?n Tro?ng S?n, Ha? Huy Tam, Lê V?n Thu, Nguyê?n V?n Thi?nh

   2014-06-05 15:37:04 CRI

   Ba?n Lê Duy H?ng, sô? nha? ?? thôn ?ông La?c xa? ?ô?ng S?n, huyê?n Nam Tr??c ti?nh Nam ?i?nh viê?t:

   Em b??t ?â?u nghe ?a?i va?o tha?ng 7 n?m 2004 khi em b??t ?â?u ?i la?m, vê? trong pho?ng cô ??n la?nh le?o chi? co? mô?i mô?t mi?nh em va? chiê?c ?a?i nho? la?m ba?n, ch??ng tri?nh ma? em nghe ?â?u tiên la? "Hô?p th? Ngo?c A?nh". Chi? Ngo?c A?nh ?a? ?ê? la?i â?n t???ng trong tâm tri? em, ?o? la? cuô?c thi "Qua?ng Tây t??i ?e?p thâ?n ky?", qua gio?ng â?m a?p cu?a chi? Ngo?c A?nh em t???ng t???ng la? cuô?c sô?ng ?? ?o? râ?t "T??i ?e?p" v??i ca?nh ng???i dân la?m ?n tâ?p lâ?p.

   Em râ?t thi?ch ch??ng tri?nh th??i s?? cu?a quy? ?a?i v??i nh??ng ba?n tin vê? Trung Quô?c va? s?? quan hê? Viê?t Nam-Trung Quô?c nga?y ca?ng g??n bo? h?n. Cu?ng t?? Trung Quô?c ma? em ????c nhi?n ra thê? gi??i v??i "muôn ma?u muôn s??c", sau ?o? la? ch??ng tri?nh "Thê? gi??i phu? n??", "ch??ng tri?nh v?n nghê?", "tiê?t mu?c ho?c tiê?ng phô? thông Trung Quô?c"...

   Ba?n Nguyê?n Tro?ng S?n, sô? nha? ?? xo?m 6, xa? Hô?ng S?n, huyê?n ?ô L??ng ti?nh Nghê? An viê?t:

   Em v??a nghe xong ch??ng tri?nh cu?a Ban ?a?i va? ?ê? la?i trong em mô?t ca?m gia?c bâng khuâng va? râ?t vui qua nh??ng câu chuyê?n công ta?c cu?a ca?c cô chu?. Bâ?y lâu nay em nghe ?a?i ?a? nhiê?u, va? ca?ng muô?n nghe nhiê?u h?n n??a ?ê? biê?t h?n vê? trong n???c va? quô?c tê?, vi? vâ?y ma? em râ?t thi?ch nghe ?a?i. Trong nh??ng n?m gâ?n ?ây, em th???ng xuyên nghe ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c va? co? â?n t???ng tô?t ?e?p ?ô?i v??i quy? ?a?i.

   Qua giao l?u ti?m hiê?u, em ????c biê?t ?a?i la? nguô?n cô? vu?, ?ô?ng viên trong qua? tri?nh ho?c tâ?p cu?a em cu?ng nh? nhiê?u ba?n thi?nh gia? kha?c. Nh??ng l??i ?ô?ng viên, khen ngo?i, ho?i th?m s??c khoe? va? l??i chu?c ????c go?i la? râ?t th???ng tr??c, vi? vâ?y ma? em biê?t ?a?i râ?t quan tâm ?ê?n t??ng ba?n thi?nh gia? ma? nhâ?t la? nh??ng ba?n co? nghi? l??c v??n lên trong ho?c tâ?p. Em mong ca?c cô chu? hay cô? g??ng lên, ?ê? ti?nh ca?m gi??a chu?ng ta tra?i da?i nh? biê?n ca?.

   Ba?n Ha? Huy Tâm ?? â?p 1 xa? L??ng Ho?a, huyê?n Giô?ng Trôm, ti?nh Bê?n Tre viê?t:

   Em la? thi?nh gia? m??i cu?a quy? ?a?i vi? em chi? m??i co? biê?t quy? ?a?i ca?ch ?ây khoa?ng gâ?n n??a n?m nay. Tuy m??i nghe quy? ?a?i ma? em ?a? xem ?a?i nh? ng???i ba?n thân thiê?t nhâ?t cu?a mi?nh va? em cu?ng th???ng xuyên viê?t th? qua ?a?i ?ê? ba?y to? tâm s?? ti?nh ca?m cu?a mi?nh.

   ????c nghe ?a?i la? niê?m ha?nh phu?c cu?a em. Khi em viê?t câu trên va? t?? nhiên trong ?â?u em la?i suy nghi? ra la? muô?n la?m "cô?ng ta?c viên" cho ?a?i ?ê? t?? ?o? em co? thê? hiê?u ro? h?n vê? ?â?t n???c va? con ng???i Trung Hoa. Chu?c Ban tiê?ng Viê?t Nam luôn tha?nh công tô?t ?e?p.

   Tin t?c m?i nh?t

   Chu? ti?ch Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh h??i ?a?m v??i T??ng th??ng M?ng C?? Khaltmaa Battulga
   2019/04/25 19:09:29April 26 2019 08:05:57

   Chu? ti?ch Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh h??i ?a?m v??i T??ng th??ng M?ng C?? Khaltmaa Battulga

   Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh nha?n ma?nh, hai bên ca?n pha?i t?ng c???ng da?n d??t chi?nh tri? va? trao ???i chiê?n l???c, duy tri? giao l?u ca?p cao va? ca?c li?nh v??c, t?n tro?ng l??i i?ch c??t lo?i va? ca?c quan tam quan tro?ng cu?a nhau.

   Xay d??ng “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng” se? b???c va?o giai ?oa?n pha?t triê?n cha?t l???ng cao
   2019/04/25 19:06:48April 26 2019 08:05:57

   Xay d??ng “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng” se? b???c va?o giai ?oa?n pha?t triê?n cha?t l???ng cao

   Ga?n 5.000 ?a?i biê?u ?ê?n t?? h?n 150 n???c va? h?n 90 t?? ch??c qu??c tê? ?a? tham d?? diê?n ?a?n theo l??i m??i.

   H??i nghi? nha? doanh nghiê?p “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng” diê?n ra ta?i B??c Kinh – Gi??i doanh nghiê?p ca?c n???c cu?ng h???ng c? h??i cu?a “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng”
   2019/04/25 19:05:34April 26 2019 08:05:57

   H??i nghi? nha? doanh nghiê?p “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng” diê?n ra ta?i B??c Kinh – Gi??i doanh nghiê?p ca?c n???c cu?ng h???ng c? h??i cu?a “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng”

   ?a?i biê?u n???c ngoa?i tham gia h??i nghi? cho biê?t, sa?ng kiê?n “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng” nên ?ê? ca?ng nhiê?u doanh nghiê?p v??a va? nho? tham gia va?o ...

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>