<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Tr???ng ?a?i ho?c B??c Kinh: tr???ng ?a?i ho?c t??ng h??p qu??c la?p ?a?u tiên cu?a Trung Qu??c

   2014-02-19 17:08:42 CRI

   Tr???ng ?a?i ho?c B??c Kinh: tr???ng ?a?i ho?c t??ng h??p qu??c la?p ?a?u tiên cu?a Trung Qu??c

   Tr???ng ?a?i ho?c B??c Kinh ????c xây d??ng va?o n?m 1898, la? tr???ng ?a?i ho?c tô?ng h??p quô?c lâ?p ?â?u tiên cu?a Trung Quô?c, hiê?n co? 5 bô? môn la? Nhân v?n ho?c, Xa? hô?i ho?c, Khoa ho?c-Ky? thuâ?t, Tin ho?c va? Công nghê?, Y ho?c. Nha? tr???ng hiê?n co? 31 ho?c viê?n, 14 khoa, 100 chuyên nga?nh c?? nhân, 221 chuyên nga?nh tha?c si? va? 199 chuyên nga?nh tiê?n si?. Tr???ng ?a?i ho?c B??c Kinh trong khi duy tri? ?u thê? dâ?n ?â?u trong khoa ho?c c? ba?n truyê?n thô?ng, nh??ng n?m gâ?n ?ây ?a? co? b???c pha?t triê?n quan tro?ng trong ca?c li?nh v??c khoa ho?c ??ng du?ng va? khoa ho?c ?an xen ?i tr???c ?o?n ?â?u.

   Ti?nh ?ê?n tha?ng 10-2003, Tr???ng co? 14.240 sinh viên hê? chi?nh kho?a, 8489 nghiên c??u sinh tha?c si? va? 4234 nghiên c??u sinh tiê?n si?. Hiê?n co? 1825 l?u ho?c sinh cu?a h?n 80 n???c, trong ?o? co? 1292 ng???i theo ho?c hê? b??ng câ?p; h?n 2600 ng???i theo ho?c l??p ng??n ha?n.

   Tr???ng ?a?i ho?c B??c Kinh nô?i tiê?ng v??i ?ô?i ngu? gia?o viên hu?ng hâ?u va? ?iê?u kiê?n nghiên c??u tiên tiê?n, toa?n tr???ng co? 4682 gia?o viên, trong ?o? co? 1206 gia?o s?, 1520 pho? gia?o s?, 49 viê?n si? Viê?n ha?n lâm khoa ho?c Trung Quô?c, 8 viê?n si? Viê?n Công nghê? quô?c gia Trung Quô?c. Nha? tr???ng h??ng n?m ?ê?u m??i ca?c ho?c gia? nô?i tiê?ng thê? gi??i ?ê?n gia?ng da?y. Sô? l???ng gia?o s?, h???ng dâ?n nghiên c??u sinh tiê?n si?, Viê?n si?, nga?nh khoa ho?c tro?ng ?iê?m quô?c gia cu?ng nh? pho?ng thi? nghiê?m khoa ho?c tro?ng ?iê?m nha? n???c ?ê?u xê?p ha?ng ?â?u trong ca?c tr???ng ?a?i ho?c ?? Trung Quô?c. Bi? th? ?a?ng u?y nha? tr???ng hiê?n la? gia?o s? Mâ?n Duy Ph??ng, hiê?u tr???ng la? viê?n si? H??a Tri? Hô?ng.

   Hiê?n nay, ?a?i ho?c B??c Kinh co? 13 pho?ng thi? nghiê?m tro?ng ?iê?m quô?c gia, 8 pho?ng thi? nghiê?m tro?ng ?iê?m cu?a Bô? Gia?o du?c, 8 pho?ng thi? nghiê?m tro?ng ?iê?m cu?a Bô? Y tê?, 2 Trung tâm nghiên c??u công nghê? Quô?c gia, 6 bê?nh viê?n tr??c thuô?c va? 10 bê?nh viê?n th??c tâ?p.

   Th? viê?n Tr???ng ?a?i ho?c B??c Kinh la? th? viê?n co? qui mô l??n nhâ?t trong ca?c tr???ng ?a?i ho?c ?? Châu A?, co? 7,03 triê?u ?â?u sa?ch, h??ng n?m ???t mua h?n 6500 sa?ch ba?o n???c ngoa?i, sô? l???ng ?â?u sa?ch xê?p ha?ng ?â?u ?? ca?c tr???ng ?a?i ho?c Trung Quô?c. Th? viê?n ?a?i ho?c B??c Kinh dâ?n ?â?u thê? gi??i vê? m??t xây d??ng th? viê?n ky? thuâ?t sô?, la? Trung tâm thông tin v?n hiê?n tô?ng h??p c?? l??n hiê?n ?a?i ho?a.

   Tr???ng ?a?i ho?c B??c Kinh chu? tro?ng triê?n khai giao l?u va? h??p ta?c v??i ca?c tr???ng ?a?i ho?c, c? quan nghiên c??u va? Công ty ?a quô?c gia n???c ngoa?i, thu ????c hiê?u qua? nô?i bâ?t. Hiê?n nay Nha? tr???ng ?a? thiê?t lâ?p mô?i quan hê? giao l?u quô?c tê? v??i h?n 200 tr???ng ?a?i ho?c cu?a gâ?n 50 quô?c gia va? khu v??c.

   Tr???ng ?a?i ho?c B??c Kinh n??m ?? ngoa?i ô phi?a tây B??c Kinh trên mô?t diê?n ti?ch rô?ng 2 triê?u 661 nghi?n 581 me?t vuông.

   Trang chu? cu?a Tr???ng ?a?i ho?c B??c Kinh: http://www.pku.edu.cn

   ?i?a chi?: Sô? 5 ????ng Di Hoa? Viên Quâ?n Ha?i ?iê?n tha?nh phô? B??c Kinh.

   Sô? b?u chi?nh: 100871

   Tin t?c m?i nh?t

   Tham ta?n Th??ng ma?i Phi-li-pin ta?i Trung Qu??c: N?m 2018 Trung Qu??c v??n lên n???c ?a?u t? l??n nha?t ta?i Phi-li-pin
   2019/03/13 18:12:37March 14 2019 07:07:36

   Tham ta?n Th??ng ma?i Phi-li-pin ta?i Trung Qu??c: N?m 2018 Trung Qu??c v??n lên n???c ?a?u t? l??n nha?t ta?i Phi-li-pin

   ?ng Pê-na-ran-?a cho biê?t, ?ê? thu?c ?a?y tiê?n l??i ho?a ?a?u t? cu?a Trung Qu??c ta?i Phi-li-pin, hai bên Phi-li-pin va? Trung Qu??c ?a? ky? “Qui hoa?ch h??p ta?c khu c?ng nghiê?p Trung Qu??c – Phi-li-pin” va?o tha?ng 11/2018.

   T??ng Bi? th? Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh l??ng nghe va? xem xe?t ba?o ca?o c?ng ta?c cu?a To?a a?n t??i cao va? Viê?n Kiê?m sa?t t??i cao
   2019/03/13 18:11:03March 14 2019 07:07:36

   T??ng Bi? th? Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh l??ng nghe va? xem xe?t ba?o ca?o c?ng ta?c cu?a To?a a?n t??i cao va? Viê?n Kiê?m sa?t t??i cao

   Viê?n tr???ng Viê?n Kiê?m sa?t Nhan dan t??i cao Tr??ng Quan cho biê?t, mu??n la?m t??t c?ng ta?c kiê?m sa?t n?m 2019, ?iê?u then ch??t nha?t la? kiên tri? la?y nhan dan la?m trung tam ...

   T??ng v??n ?a?u t? ca?c C?ng tri?nh tro?ng ?iê?m cu?a tha?nh ph?? B??c Kinh ?a?t 1,3 nghi?n ty? Nhan dan tê? - la?p m??c cao nha?t li?ch s?? vê? s?? d?? a?n
   2019/03/13 18:10:06March 14 2019 07:07:36

   T??ng v??n ?a?u t? ca?c C?ng tri?nh tro?ng ?iê?m cu?a tha?nh ph?? B??c Kinh ?a?t 1,3 nghi?n ty? Nhan dan tê? - la?p m??c cao nha?t li?ch s?? vê? s?? d?? a?n

   S?? l???ng ca?c d?? a?n C?ng tri?nh tro?ng ?iê?m cu?a tha?nh ph?? B??c Kinh trong n?m nay nhiê?u nha?t t?? tr???c ?ê?n nay, che phu? 21 li?nh v??c nh? giao th?ng, gia?o du?c, y tê?, m?i tr???ng xanh ho?a ...

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>