<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Ng?i m?? Ha?i H?n Ha?u co? 4 bi? a?n ch?a co? l??i gia?i, liê?u co? pha?i viê?t la?i li?ch s?? hay kh?ng?

   2016-04-10 18:43:55

   D/H: Xin cha?o quy? vi? va? ca?c ba?n, hoan nghênh quy? vi? va? ca?c ba?n ?ê?n v??i tiê?t mu?c “Tuâ?n san V?n hoa?”, tôi la? Duy Hoa.

   T/T: Xin cha?o quy? vi? va? ca?c ba?n, tôi la? Tha?nh Trung.

   Ng?i m?? Ha?i H?n Ha?u co? 4 bi? a?n ch?a co? l??i gia?i, liê?u co? pha?i viê?t la?i li?ch s?? hay kh?ng?

   D/H: Th?a quy? vi? va? ca?c ba?n, ?â?u tha?ng 3, nho?m chuyên gia khai quâ?t kha?o cô? ngôi mô? Ha?i Hôn Hâ?u ???i Tây Ha?n ta?i Nam X??ng chi?nh th??c tuyên bô?, thân phâ?n chu? nhân ngôi mô? Ha?i Hôn Hâ?u ????c xa?c nhâ?n la? “Ha?n Phê? ?ê?” L?u Ha?, cha?u cu?a Ha?n Vu? ?ê?, ca?ch ?ây h?n 2000 n?m.

   T/T: Theo ?o?, công ta?c kha?o cô? thu hu?t s?? quan tâm rô?ng kh??p t?? n?m ngoa?i d???ng nh? ?a? co? kê?t qua?, nh?ng chu? nhân ngôi mô? lâ?p nhiê?u ky? lu?c nhâ?t trong li?ch s?? kha?o cô? Trung Quô?c na?y vâ?n ?ê? la?i nhiê?u bi? â?n ch?a co? l??i gia?i ?a?p.

   D/H: Vâng. Nh??ng bi? â?n na?y bao gô?m: Nô?i ch?ng câ?t co? pha?i du?ng ?ê? câ?t r???u hay không? Thuô?c bô? ????c khai quâ?t co? pha?i la? ?ông tru?ng ha? tha?o hay không? Tên tha?nh phô? Nam X??ng co? xuâ?t x?? t?? ?âu? Chu? nhân ngôi mô? sô? 5 thâ?n bi? la? ai?

   T/T: Quy? vi? va? ca?c ba?n thân mê?n, trong tiê?t mu?c “Tuâ?n san V?n hoa?” hôm nay, Duy Hoa va? Tha?nh Trung xin gi??i thiê?u v??i quy? vi? va? ca?c ba?n 4 bi? â?n no?i trên. 

   D/H: Th?a quy? vi? va? ca?c ba?n, m??i ?ây, ?ô?i tr???ng ?ô?i khai quâ?t kha?o cô? ngôi mô? Ha?i Hôn Hâ?u D??ng Quân ?a? gi??i thiê?u t???ng tâ?n 4 bi? â?n no?i trên ta?i mô?t hoa?t ?ô?ng ho?c thuâ?t do m??t b??ng ph??ng tiê?n m??i cu?a “Tuâ?n san ???i sô?ng Tam Liên” mang tên “Cuô?c sô?ng Tu?ng Qua?” tô? ch??c.

   Ng?i m?? Ha?i H?n Ha?u co? 4 bi? a?n ch?a co? l??i gia?i, liê?u co? pha?i viê?t la?i li?ch s?? hay kh?ng?

   T/T: Bi? â?n ?â?u tiên la? liê?u nô?i ch?ng câ?t ????c khai quâ?t t?? ngôi mô? Ha?i Hôn Hâ?u co? la?m cho li?ch s?? ch?ng câ?t r???u cu?a Trung Quô?c s??m 1000 n?m hay không?

   D/H: Trung Quô?c co? li?ch s?? uô?ng r???u va? câ?t r???u lâu ???i. Ch??ng ha?n, Ta?o Tha?o va? L?u Bi? uô?ng r???u luâ?n anh hu?ng, nha? th? Ly? Ba?ch uô?ng mô?t ?â?u r???u la?m tr?m ba?i th?, Tô?ng Tha?i Tô? Triê?u Khuông Dâ?n du?ng r???u t???c binh quyê?n.

   1234...>
   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>