<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Bí quy?t ?? shop hoa t??i thành c?ng

   2014-03-17 16:07:59 VnExpress.net

   Ch?n v? trí m?t b?ng ??c ??a, có k? n?ng c?m hoa t?t, t?o ra nh?ng s?n ph?m ??c ?áo và tìm ???c ngu?n hàng tr?c ti?p, giá r?... là nh?ng ti?n ?? giúp b?n thành công v?i mô hình kinh doanh shop hoa t??i.

   1. V?n

   ?? th?c hi?n k? ho?ch kinh doanh shop hoa, y?u t? ??u tiên ph?i l?u tâm là v?n. N?u b?n có s? ti?n ban ??u kho?ng 40-50 tri?u ??ng, c?n tính r?t k? các kho?n chi ?? có m?t shop hoa t??i ?ng ý.

   Tr??c h?t ph?i cân nh?c v? s? ti?n thuê m?t b?ng, ??t c?c, sao cho v?a n?m trong gi?i h?n v?n ?ang có, nh?ng b?t bu?c ph?i là n?i ??c ??a nh? tuy?n ???ng ?ông ?úc, ? g?n ngã t?... Ngoài ra, phân b? ti?n mua nguyên v?t li?u (gi?y bóng ki?ng, kim tuy?n, ruy b?ng, n?, s?n, bình bông, l?ng hoa...) và ??t th? làm khung s?t, k? tr?ng bày hoa. N?u l?y hoa t?i các ch? ??u m?i ? TP HCM, s? ti?n làm v?n mua hoa c?n chu?n b? kho?ng 4-5 tri?u ??ng m?i ngày, còn l?y ? nhà v??n ?à L?t thì có th? nhi?u h?n.

   2. M?t b?ng

   ?ây c?ng là y?u t? quan tr?ng quy?t ??nh ??n vi?c thành công c?a shop hoa. ?? có m?t ??a ?i?m ??p, gây ???c s? chú ý c?a nhi?u ng??i thì nên ch?n nh?ng khu v?c ?ông ng??i qua l?i nh? ngã t?, ch?, siêu th?,... (??c bi?t tránh thuê trong các ngõ h?m). M?t b?ng kinh doanh không c?n l?n, ch? kho?ng 15-30m2 và bi?t cách trang trí là ???c.

   3. Ngu?n cung c?p

   Tìm ???c ngu?n cung ?ng hoa tr?c ti?p là t?t nh?t, có giá h?p lý và có ?? hàng vào các d?p cao ?i?m nh? l?, T?t. "Hi?n tôi nh?  ng??i quen trên ?à L?t l?y hoa tr?c ti?p t?i nhà v??n. M?c giá b? s? khá r?, v? thành ph? bán ra trong ngày th??ng có th? l?i g?p 2-3 l?n", ch? m?t shop hoa trên ???ng Võ Th? Sáu, qu?n 3 nói. C?ng theo ch? này, n?u không có ???c ngu?n cung tr?c ti?p nh? v?y thì có th? l?y hoa ? các ch? ??u m?i H? Th? K?, Th? ??c... nh?ng m?c l?i s? ít h?n ?ôi chút.

   4. K? n?ng c?m hoa

   Hi?n nay, ?? m? shop hoa t??i và nhanh chóng ?em l?i l?i nhu?n, c?n có nh?ng s? ??t phá so v?i các shop hoa khác. Do ?ó, ng??i ch? c?n ph?i có tay ngh? c?m hoa th?t t?t ?? t?o ra nh?ng s?n ph?m khác l?. N?u ?ã có s?n k? n?ng này thì không ph?i lo, còn ch?a thì ph?i ?i h?c m?t khoá c?m hoa tr??c khi b?t tay th?c hi?n d? án.

   H?n n?a, v?i shop hoa m?i ra ??i, ?a ph?n ng??i ch? s? ph?i t? tay làm các s?n ph?m ?? ph?c v? nhu c?u c?a khách (không nên thuê nhân viên, m?c dù hi?n nay có nhi?u ng??i có kh? n?ng c?m t?t ?? thuê, nh?ng khi ph? thu?c vào h? s? r?t khó phát tri?n v? sau, ??ng th?i s? ?nh h??ng ??n ngu?n v?n eo h?p ban ??u), Phan Thanh, ch? m?t shop hoa trên ???ng Hoàng V?n Th?, qu?n Tân Bình chia s?.

   Tin t?c m?i nh?t

   H??i nghi? ca?c nha? doanh nghiê?p “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng” Trung – Nha?t – Ha?n ti?m kiê?m c? h??i m??i h??p ta?c qu??c tê?
   2019/05/27 17:36:03May 27 2019 21:05:49

   H??i nghi? ca?c nha? doanh nghiê?p “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng” Trung – Nha?t – Ha?n ti?m kiê?m c? h??i m??i h??p ta?c qu??c tê?

   Theo Ha?ng tin Trung Quô?c: Hô?i nghi? ca?c nha? doanh nghiê?p “Mô?t va?nh ?ai

   Chu? ti?ch ?a?ng Nhan dan Cam-pu-chia, Thu? t???ng Hun-xen tiê?p ?oa?n ?a?i biê?u ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c
   2019/05/27 17:35:56May 27 2019 21:05:49

   Chu? ti?ch ?a?ng Nhan dan Cam-pu-chia, Thu? t???ng Hun-xen tiê?p ?oa?n ?a?i biê?u ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c

   Theo Ha?ng tin Trung Quô?c: Nga?y 24/5, theo gi?? ?i?a ph??ng, ta?i Nông Pênh

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>