<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Apple, Google né thu?, M? m?t 90 t? USD m?i n?m

   2014-03-17 16:25:59 VnExpress.net

   Nh?ng c?ng ty c?ng ngh? nh? Apple, Microsoft, IBM, HP... d?n ??u xu h??ng chuy?n ti?n ra n??c ngoài ?? né thu? c?a các doanh nghi?p M?

   Nh?ng c?ng ty c?ng ngh? nh? Apple, Microsoft, IBM, HP... d?n ??u xu h??ng chuy?n ti?n ra n??c ngoài ?? né thu? c?a các doanh nghi?p M?

   Nh?ng công ty công ngh? l?n có tr? s? t?i M? ?ã b? sung thêm 206 t? USD vào kh?i l?i nhu?n t?i n??c ngoài trong n?m 2013 nh? chuy?n doanh thu 1.950 t? ??ng vào các n??c ?ánh thu? th?p h?n M?. Danh sách 15 công ty hàng ??u c?a M? ?ang có t?i 795,2 t? USD ? n??c ngoài (n?m 2013), t?ng 10,6% so v?i n?m ngoái. Tuy nhiên t?c ?? v?n ch?m h?n so v?i 2012 khi nhóm doanh nghi?p ??t t?ng tr??ng l?i nhu?n t?i 15,9%.

   Theo Bloomberg, các công ty công ngh? ?óng góp r?t l?n trong xu h??ng, d?n ??u là GE v?i 110 t? USD, theo phía sau g?m Microsoft (76,4 t? USD), t?p ?oàn d??c Pfizer (69 t? USD), d??c Merck & Co. (57,1 t? USD), Apple (54,4 t? USD)...

   Nhi?u ??n v? còn chuy?n c? b?ng sáng ch? và s? h?u trí tu? sang nh?ng qu?c gia ?ánh thu? th?p. S? khác r?i luôn tr? s? ra n??c ngoài thông qua các cu?c mua bán sáp nh?p. Tu?n tr??c, Chiquita Brands International (tr? s? B?c Carolina, M?) tuyên b? sáp nh?p v?i Fyffes Plc ?? thành l?p công ty chu?i l?n nh?t th? gi?i tr? giá m?t t? USD và ?óng t?i Ireland (quê nhà c?a Fyffes).

   T?i Ireland, thu? doanh nghi?p là 12,5% m?t n?m, trong khi t?i M? là 35% nên qu?c gia châu Âu này ?ã tr? thành m?t trong nh?ng thiên ???ng thu? n?i ti?ng nh?t th? gi?i.

   Báo cáo c?a C? quan nghiên c?u Qu?c h?i M? cho bi?t hàng n?m n??c M? th?t thoát kho?ng 30-90 t? USD. Các nhà làm lu?t M? c?ng nh? Anh, Pháp, Italy ?ang theo sát các công ty nh? Microsoft, HP, Apple, Google, Amazon-nh?ng doanh nghi?p ?a qu?c gia n?i ti?ng.

   Trong 3 n?m, l?i nhu?n qu?c t? c?a Microsoft t?ng g?p 3, còn c?a Apple t?ng g?p 4 l?n. Cùng th?i gian, Google nhân ?ôi lãi ? n??c ngoài t? 17,5 t? USD lên 38,9 t? USD. Tr??c tình c?nh này, Anh và Nh?t B?n ??u gi?m thu? doanh nghi?p ?? m? c?a cho các công ty trong n??c ?em ti?n v? quê h??ng.

   "L? h?ng v? thu? ?ang là ph?n th??ng l?n cho các công ty lách lu?t khi chuy?n l?i nhu?n ra n??c ngoài ?? né thu? trong n??c", Dan Smith - lu?t s? thu? và ngân sách c?a công ty nghiên c?u PIRG (M?) nh?n ??nh. Trong khi nhi?u chính ph? trên th? gi?i ?ang gi?m thu? và c? g?ng ?? các t?p ?oàn chuy?n l?i nhu?n ??n "thiên ???ng thu?" c?a mình thì qu?c h?i M? v?n nh? làm ng?.

   Các cu?c tranh cãi quanh chi tiêu và thu? c?a chính ph? M? ngày càng gay g?t khi?n qu?c h?i v?n ch?a th?ng nh?t có nên nghiêm kh?c h?n ??i v?i các công ty ho?t ??ng ? n??c ngoài hay không. Do ?ó, ??n nay M? v?n ch?a có quy?t ??nh nào ?? kh?c ph?c v?n ?? này.

   Tin t?c m?i nh?t

   Pho? Thu? t???ng Tha?i Lan Vi-xa-nu tra? l??i pho?ng va?n cu?a ph??ng tiê?n truyê?n th?ng TQ vê? ?iê?m no?ng trong Hai ky? ho?p Trung Qu??c
   2019/03/14 17:50:46March 15 2019 14:42:56

   Pho? Thu? t???ng Tha?i Lan Vi-xa-nu tra? l??i pho?ng va?n cu?a ph??ng tiê?n truyê?n th?ng TQ vê? ?iê?m no?ng trong Hai ky? ho?p Trung Qu??c

   Khi tra? l??i pho?ng va?n, Pho? Thu? t???ng Tha?i Lan Vi-xa-nu cho biê?t, Tha?i Lan lu?n quan tam “Hai Ky? ho?p” ha?ng n?m cu?a Trung Qu??c, ???c biê?t la? nh??ng ha?nh ???ng th??c tê? cu?a chi?nh phu? Trung Qu??c.

   Khai ma?c cu??c diê?n ta?p chung hai n???c Trung Qu??c-Cam-pu-chia “Kim Long-2019” ta?i Cam-pu-chia
   2019/03/14 17:47:31March 15 2019 14:42:56

   Khai ma?c cu??c diê?n ta?p chung hai n???c Trung Qu??c-Cam-pu-chia “Kim Long-2019” ta?i Cam-pu-chia

   Nga?y 13/3, cu??c diê?n ta?p chung mang tên “Kim Long-2019” gi??a quan ???i hai n???c Trung Qu??c-Cam-pu-chia ?a? khai ma?c ta?i ti?nh Kampot, Cam-pu-chia.

   Tha?y gia?o Tr??ng Ngo?c C??n: Hiê?u tr???ng tr???ng tiê?u ho?c vu?ng sau vu?ng xa xu?c ???ng Trung Qu??c
   2019/03/14 17:45:43March 15 2019 14:42:56

   Tha?y gia?o Tr??ng Ngo?c C??n: Hiê?u tr???ng tr???ng tiê?u ho?c vu?ng sau vu?ng xa xu?c ???ng Trung Qu??c

   Trung Qu??c hiê?n co? 5 ca?p ho?c v??i 59 ho?c sinh. Tha?y gia?o Tr??ng Ngo?c C??n n?m nay 38 tu??i la? hiê?u tr???ng cu?a ng?i tr???ng na?y.

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>