<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Mu?a ??ng mu??n ta?m b?? thi? ?n mo?ng gio?

   2014-05-28 18:12:51 CRI

   Mu?a ??ng mu??n ta?m b?? thi? ?n mo?ng gio?

   Mo?ng gio? la? loa?i th??c ?n co? dinh d???ng râ?t cao, co?n la? "loa?i thuô?c bô?" diên niên, i?ch tho?. Mu?a ?ông ?n mo?ng gio?, t?? tr???c ?ê?n nay vâ?n ????c coi la? ph??ng thuô?c bô? khi? huyê?t. Trong ?ông d???c cho r??ng: con ng???i chu?ng ta ?ê?n ?ô? tuô?i nhâ?t ?i?nh, thi? thâ?n suy yê?u dâ?n, se? xuâ?t hiê?n nh??ng triê?u ch??ng nh?: ?au l?ng, mo?i mê?t, co?ng l?ng ?i ???ng không linh ho?at nh? tr???c v.v. Lu?c na?y nê?u ?n mo?ng gio?, co? thê? khiê?n cho ?ôi chân kho?e kho??n, bô? thâ?n, ??? ?au l?ng. Mo?ng gio? gia?u dinh d???ng, ????c biê?t, c?? 100 gam mo?ng gio? co? 15,8 gam Prô-ti?t, 26,3 gam m??, 1,7 gam châ?t tô?ng h??p. Ngoa?i ra, mo?ng gio? co?n co? mô?t ha?m l???ng can xi, lân, s??t, vitamin A, vitamin B, vitamin C nhâ?t ?i?nh, nhâ?t la? châ?t Prô ti?t trong mo?ng gio? sau khi tan ra co? 11 châ?t không ke?m gi? mo?ng gâ?u. ?ông y cho r??ng, mo?ng gio? co? ta?c du?ng bô? ma?u, thông s??a, la?m cho da mê?m ma?i, bô? tinh thâ?n v.v.

   Trong mo?ng gio? gia?u châ?t keo Prô-ti?t, mo?i ng???i sau khi ?n mo?ng gio?, khiê?n cho c? thê? hâ?p thu keo Prô-ti?t, co? hiê?u qua? nhâ?t ?i?nh ?ô?i v??i viê?c ca?i thiê?n ch??c n?ng sinh ly? cu?a ca?c nô?i ta?ng trong c? thê?. C? thê? con ng???i sau khi hâ?p thu châ?t keo cu?a mo?ng gio?, la?m cho ca?c tê? ba?o da gi?? ????c thu?y phâ?n, nên ??? bi? khô nh?n, khiê?n cho da bo?ng va? c?ng. Th???ng xuyên ?n mo?ng gio?, co?n co? thê? pho?ng ng??a nh??ng ch???ng nga?i vê? dinh d???ng mô?t ca?ch hiê?u qua? va? co? hiê?u qua? nhâ?t ?i?nh ?ô?i v??i ca?c ch??ng bê?nh nh?: cha?y ma?u ????ng hô hâ?p, hôn mê do mâ?t ma?u, ?ô?ng th??i co?n co? thê? ca?i thiê?n vi tuâ?n hoa?n cu?a ca? c? thê?, qua ?o? co? thê? pho?ng ng??a ho??c gia?m nhe? bê?nh tim va? na?o thiê?u ma?u. ?ô?i v??i nh??ng ng???i trong khi hô?i phu?c s??c kho?e sau khi mô? do bi? bê?nh n??ng thi? ?n mo?ng gio? co? l??i cho viê?c hô?i phu?c sinh ly? bi?nh th???ng cu?a ca?c nho?m tê? ba?o, t?ng nhanh s?? thay ?ô?i châ?t, khiê?n cho con ng???i không bi? cho?ng gia?. 

   Mu?a ??ng mu??n ta?m b?? thi? ?n mo?ng gio?

   Mo?ng gio? co? ta?c du?ng râ?t ro? rê?t trong viê?c ch??a tri? bê?nh suy nh???c thâ?n kinh. Chu?ng ta sau khi ?n mo?ng gio?, trong ruô?t non châ?t keo Prô-ti?t ????c tiêu hoa? tha?nh râ?t nhiê?u A-xi?t Aminnô, không nh??ng co? thê? trong ?? c? thê? con ng???i cu?ng h??p tha?nh châ?t keo, ma? trong tê? ba?o na?o châ?t na?y co?n la? mô?t châ?t co? thê? khô?ng chê? trung khu thâ?n kinh, sa?n sinh ta?c du?ng châ?n ti?nh trung khu thâ?n kinh. Vi? vâ?y, ?n mo?ng gio? co? l??i cho viê?c gia?m b??t s?? h?ng phâ?n cu?a trung khu thâ?n kinh, co? ta?c du?ng ca?i thiê?n tra?ng tha?i trâ?m ca?m va? suy nh???c thâ?n kinh, mâ?t ngu? v.v.

   Tin t?c m?i nh?t

   Ca?nh sa?t Ma-lai-xi-a pha?t hiê?n nhiê?u tra?m trung chuyê?n cu?a t?? ch??c c??c ?oan ???t ta?i Ma-lai-xi-a
   2019/04/26 15:30:26April 26 2019 15:33:32

   Ca?nh sa?t Ma-lai-xi-a pha?t hiê?n nhiê?u tra?m trung chuyê?n cu?a t?? ch??c c??c ?oan ???t ta?i Ma-lai-xi-a

   Trong nh??ng tha?nh viên na?y co? m??t s?? ?ê?n t?? Ma-lai-xi-a, cu?ng co? m??t s?? ?ê?n t?? ca?c n???c ??ng Nam A? kha?c.

   “Diê?n ta?p chung trên biê?n – 2019” Trung Qu??c – ca?c n???c ??ng Nam A? se? diê?n ra ta?i Thanh ?a?o
   2019/04/26 15:29:56April 26 2019 15:33:32

   “Diê?n ta?p chung trên biê?n – 2019” Trung Qu??c – ca?c n???c ??ng Nam A? se? diê?n ra ta?i Thanh ?a?o

   ?ng Nha?m Qu??c C???ng cho biê?t, cu??c Diê?n ta?p chung la?y viê?c cu?ng gi?? gi?n an ninh trên biê?n la?m b??i ca?nh, la?y viê?c ph??i h??p ??ng pho? m??i ?e do?a c???p biê?n va? c??u tr?? y tê? kha?n ca?p trên biê?n la?m ?ê? ta?i.

   Phan Diê?n ?a?n Kê?t n??i ha? ta?ng thu??c Diê?n ?a?n ca?p cao h??p ta?c qu??c tê? “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng” ?a?t ????c m??t loa?t nha?n th??c chung quan tro?ng
   2019/04/26 15:29:21April 26 2019 15:33:32

   Phan Diê?n ?a?n Kê?t n??i ha? ta?ng thu??c Diê?n ?a?n ca?p cao h??p ta?c qu??c tê? “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng” ?a?t ????c m??t loa?t nha?n th??c chung quan tro?ng

   Ca?c ?a?i biê?u tham d?? diê?n ?a?n ?a?nh gia? ti?ch c??c nh??ng tha?nh t??u ro? rê?t ?a? thu ????c trong viê?c kê?t n??i “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng”.

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>