<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Xin chào, Pa-pua Niu Ghi-nê

   2018-11-15 12:44:12

   Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 11.4.0 or greater is not installed.

   Get Adobe Flash Player

   Pa-pua Niu Ghi-nê là ??o qu?c có dân s? ?ông nh?t và di?n tích l?n nh?t trên Thái Bình D??ng. Ngày 16/11, Ch? t?ch T?p C?n Bình s? ti?n hành chuy?n th?m c?p nhà n??c t?i Pa-pua Niu Ghi-nê, ?ây là chuy?n th?m ??u tiên c?a Nguyên th? qu?c gia Trung Qu?c trong 42 n?m thi?t l?p quan h? ngo?i giao gi?a hai n??c. Sau ?ó, Ch? t?ch T?p C?n Bình s? tham d? H?i ngh? C?p cao APEC l?n th? 26 di?n ra t?i c?ng Mô-rê-xbi, Th? ?ô Pa-pua Niu Ghi-nê t? ngày 17-18/11, ??ng th?i g?p g? lãnh ??o các ??o qu?c trên Thái Bình D??ng thi?t l?p quan h? ngo?i giao v?i Trung Qu?c.

   Quan h? Trung Qu?c - Pa-pua Niu Ghi-nê b??c vào ???ng t?c hành phát tri?n t? khi hai n??c tuyên b? thi?t l?p quan h? ??i tác chi?n l??c n?m 2014, tr? thành hình m?u trong H?p tác Nam Nam. Pa-pua Niu Ghi-nê là ??i tác th??ng m?i l?n nh?t và là n??c thu hút ??u t? nhi?u nh?t c?a Trung Qu?c t?i khu v?c ??o qu?c Thái Bình D??ng, Trung Qu?c luôn cung c?p s? h? tr? theo kh? n?ng cua mình nh?m thúc ??y Pa-pua Niu Ghi-nê phát tri?n t? ch?. T? xây d?ng c? s? h? t?ng ??n xây d?ng tr??ng h?c ? ??a ph??ng, t? ch? ??o ng??i dân tr?ng c? n?m ??n gây tr?ng lúa n??ng, t? c? ??i y t? ch?a tr? mi?n phí ??n d? án h?p tác khai khoáng....

   Tin t?c m?i nh?t

   H??i nghi? ca?c nha? doanh nghiê?p “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng” Trung – Nha?t – Ha?n ti?m kiê?m c? h??i m??i h??p ta?c qu??c tê?
   2019/05/27 17:36:03May 27 2019 22:03:53

   H??i nghi? ca?c nha? doanh nghiê?p “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng” Trung – Nha?t – Ha?n ti?m kiê?m c? h??i m??i h??p ta?c qu??c tê?

   Theo Ha?ng tin Trung Quô?c: Hô?i nghi? ca?c nha? doanh nghiê?p “Mô?t va?nh ?ai

   Chu? ti?ch ?a?ng Nhan dan Cam-pu-chia, Thu? t???ng Hun-xen tiê?p ?oa?n ?a?i biê?u ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c
   2019/05/27 17:35:56May 27 2019 22:03:53

   Chu? ti?ch ?a?ng Nhan dan Cam-pu-chia, Thu? t???ng Hun-xen tiê?p ?oa?n ?a?i biê?u ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c

   Theo Ha?ng tin Trung Quô?c: Nga?y 24/5, theo gi?? ?i?a ph??ng, ta?i Nông Pênh

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>